Novinky

Výklad zákona o svobodném přístupu k informacím v rozsudku NSS

22.11.2016

Nejvyšší správní soud (dále jen "NSS") v rozsudku ze dne 20. 7. 2016, č.j. 3 As 159/2015, přináší zajímavý restriktivní výklad zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.).

Žalobkyně se domáhala komplexní právní analýzy, kterou si Ministerstvo zdravotnictví nechalo zpracovat externím subjektem – advokátní kanceláří.

Po konečném zamítavém rozhodnutí ministra zdravotnictví a zamítavém rozsudku Městského soudu v Praze podala žalobkyně kasační stížnost k NSS.

Z vícero otázek, řešených NSS ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím, NSS mimo jiné dovodil, že právní analýza připravená advokátní kanceláří je především literárním autorským dílem a ministerstvu (na základě uzavřené Smlouvy o poskytování právních služeb) náleželo z majetkových práv autora toliko dílo užít pro svou vnitřní potřebu.

Ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím (podle něhož nelze poskytnout informace, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského) lze tedy použít i na případy, kdy ve smlouvě s externím subjektem není dojednána zvláštní licence ke zveřejnění díla.

Jedná se o druhý judikát řešící obdobně tuto problematiku; viz také rozsudek ze dne 11. 12. 2014, č.j. 3 As 55/2014, ve vztahu k analýze – dílu vytvořenému na objednávku.