Novinky

Nezákonné daňové úlevy pro Amazon v Lucembursku v hodnotě cca 250 milionů eur

26.10.2017

Rozhodnutím ze dne 4. října 2017 Evropská komise stanovila, že Lucembursko poskytlo společnosti Amazon neoprávněné daňové zvýhodnění ve výši přibližně 250 milionů eur. Na základě hloubkového šetření, zahájeného v říjnu 2014, dospěla Evropská komise k závěru, že daňové rozhodnutí Lucemburska vydané v roce 2003 a prodloužené v roce 2011 snížilo daně, které Amazon v Lucembursku odváděl, bez platného odůvodnění. Evropská komise dospěla k závěru, že předmětné opatření představovalo selektivní daňovou výhodu a nedovolenou veřejnou podporu, neslučitelnou s vnitřním trhem EU ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování EU.

Komisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „Lucembursko poskytovalo Amazonu nezákonné daňové úlevy. V důsledku toho nebyly téměř tři čtvrtiny zisku této společnosti zdaněny. Jinými slovy, Amazon mohl platit čtyřikrát nižší daně než ostatní místní podniky, na které se vztahují stejné vnitrostátní daňové předpisy“.

Toto daňové rozhodnutí umožnilo Amazonu přesunout převážnou většinu svých zisků ze společnosti skupiny Amazon, která v Lucembursku podléhá dani (Amazon EU), na společnost, která zde daně neplatí (Amazon Europe Holding Technologies). Daňové rozhodnutí konkrétně schválilo licenční platby poskytované společností Amazon EU společnosti Amazon Europe Holding Technologies, které výrazně snížily zdanitelný zisk společnosti Amazon EU. Z šetření Komise vyplynulo, že úroveň licenčních poplatků schválená v daňovém rozhodnutí byla nadsazená a neodrážela ekonomickou realitu.

V dalších podrobnostech lze odkázat na detailní tiskovou zprávu Evropské komise dostupnou na:

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3701_cs.htm.