Novinky

Novela zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

13.11.2017

Dne 1. ledna 2018 nabude účinnosti novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen "Zákon"), která přináší část pátou upravující evidenci údajů o skutečných majitelích. Právnické osoby zapisované do veřejných rejstříků podle Zákona a dále správci svěřenských fondů mají povinnost do této evidence zapisovat tzv. skutečné majitele ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Evidenci skutečných majitelů povede rejstříkový soud. Evidence není veřejným rejstříkem a údaj o skutečném majiteli tak nebude obsažen ve výpisu z obchodního rejstříku. Údaje o skutečných majitelích budou moci získat pouze určité státní orgány a další Zákonem stanovené osoby.

Zákon dále stanoví, že přístup do evidence bude umožněn, bude-li zjistitelná identita konkrétních fyzických osob, které k údajům o skutečném majiteli přistupují. Podrobnosti budou stanoveny prováděcí vyhláškou.

Údaje musí právnická osoba nebo svěřenský správce uchovávat po celou dobu, kdy je fyzická osoba skutečným majitelem, a dále 10 let poté, co jím přestane být.

Prokazování skutečných majitelů se od 1. ledna 2018 promítne také v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Do účinnosti novely Zákona by všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku měly zajistit zápis svých skutečných majitelů do evidence. Poplatek za zápis údajů do evidence o skutečném majiteli činí 1.000,- Kč, přičemž osoby zapsané do veřejného rejstříku před 1. lednem 2018 jsou po dobu jednoho roku od účinnost novely od tohoto poplatku osvobozeny.