Novinky

Změna definice pozemku v katastrálním zákoně

04.12.2017

V návaznosti na novelu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dojde k 1. lednu 2018 také k novelizaci zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a to pokud jde o definici pozemku.

Definice pozemku se změní tak, že pozemkem se pro účely katastrálního zákona bude rozumět "část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním souhlasem nebo hranicí danou schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků".

Za důležitou změnu považujeme zejména hranici danou schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem. Jedná se o situaci, kdy není vydáno územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku, ale stavební úřad sdělením podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, potvrdí, že není nezbytné stanovovat žádné podmínky pro dělení nebo scelování pozemku a schválí navrhovaný záměr dělení pozemku.

V takovém případě pozemek vznikne a bude možné, aby vlastník nového pozemku si jej nechal v katastru nemovitostí evidovat v podobě parcely. Od 1. ledna 2018 tedy bude možné, aby vlastník namísto jednoho pozemku vlastnil třeba pozemky dva, pokud stavební úřad navrhovaný záměr na rozdělení pozemku schválí, a teprve v budoucnu rozhodl o zcizení nového pozemku.