Novinky

K 3. lednu 2018 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o podnikání na kapitálových trzích

18.01.2018

Dnem 3. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Je však třeba připomenout, že řada ustanovení tohoto zákona nabyla účinnosti již 30 dní po jeho vyhlášení (zákon byl ve Sbírce zákonů publikován dne 14. července 2017).

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu byl touto novelou podstatně a rozsáhle změněn. Nadto byla zrušena vyhláška č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, a dále vyhláška č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.

Hlavním cílem provedených změn byla potřeba řádné implementace nových evropských předpisů na úseku kapitálového trhu do českého právního řádu. Jde konkrétně o směrnici 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, nařízení č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení č. 596/2014 o zneužívání trhu, směrnici 2014/57/EU o trestních sankcích za zneužívání trhu a prováděcí směrnici 2015/2392 k nařízení č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům.

Cílem novely je dosažení souladu vnitrostátní české právní úpravy s touto evropskou úpravou, která směřuje k posílení ochrany investorů a zvýšení transparentnosti kapitálových trhů. Dalším cílem novely je zvýšit atraktivitu českého kapitálového trhu a zajistit jeho výhodnější fungování za současného zpřísnění regulatorního rámce tak, aby byl spotřebitel lépe chráněn.

Zda se těchto cílů zákonodárce podaří dosáhnout až samotná aplikace novelizovaného zákona v praxi.