Novinky

Vázanost povinnosti platit smluvní pokutu na následné odstoupení

24.01.2018

Nejvyšší soud se v rozsudku ze dne 7. června 2017, spisová značka 23 Cdo 3894/2015 zabýval otázkou, zda lze vázat povinnost platit smluvní pokutu na porušení smluvní povinnosti a na následné odstoupení od smlouvy.

Strany si ve smlouvě o spolupráci sjednaly, že pokud jedna ze stran poruší své povinnosti způsobem, který vyústí ve výpověď smlouvy druhou stranou pro opakované naplnění některého z výpovědních důvodů uvedených ve smlouvě, je porušující strana povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu. Strany si sjednaly, že smluvní pokuta bude odpovídat součinu 50.000,- Kč a počtu kalendářních dnů, o které byla níže dohodnutá činnost smlouvy v důsledku výpovědi smlouvy zkrácena.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že kumulativní vázanost povinnosti platit smluvní pokutu na porušení smluvní povinnosti a na následné odstoupení od smlouvy představující výkon práva brání tomu, aby na smluvní pokutu bylo pohlíženo jako na sankci za porušení povinnosti ve smyslu § 554 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (respektive § 2048 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Podle Nejvyššího soudu takové její sjednání nemůže obstát jako platné, protože v daném případě v souladu s ujednáním o smluvní pokutě právo na zaplacení smluvní pokuty nevzniklo v okamžiku, kdy jedna ze stran porušila svou povinnost vyplývající ze smlouvy, ale až v okamžiku učiněné výpovědi smlouvy druhou stranou.