Novinky

Předžalobní výzva zaslaná e-mailem

08.06.2018

Krajský soud v Brně v usnesení spisová značka 27 C 86/2017 ze dne 9. listopadu 2017 posuzoval, zda adresou pro doručování, případně poslední známou adresou, ve smyslu § 142a odst. 1 o. s. ř., může být i e-mailová adresa.

Krajský soud uvedl, že podmínka zaslání výzvy k plnění v písemné formě z doslovného znění ustanovení § 142a o. s. ř. nevyplývá, a nevyplývá ani ze smyslu a účelu tohoto ustanovení. Krajský soud rovněž odkázal na ustanovení § 562 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, podle kterého je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými, nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

Krajský soud tak uzavřel, že v posuzovaném případě komunikovali účastníci řízení při uzavírání smlouvy výhradně elektronicky (e-mailovou poštou). Šlo o komunikaci pro jejich obchodní styk obvyklou, vedenou prostřednictvím žalovaným udávané elektronické (e-mailové) adresy, kterou lze mít v intencích § 142a odst. 1 o. s. ř. za "adresu pro doručování".