Novinky

Moderace jednostranně započtené smluvní pokuty

13.06.2018

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR se v rozsudku sp. zn. 31 Cdo 927/2016, ze dne 11. dubna 2018, zabýval otázkou, zda lze moderovat jednostranně započtenou smluvní pokutu.

Podle dřívější soudní praxe (například rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 1007/2006 a rozhodnutí na něj navazujících) platilo, že pokud byla nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta jednostranně započtena, nemohlo dojít k její moderaci.

Nejvyšší soud uvádí, že moderaci smluvní pokuty nedochází s účinky ex nunc, nýbrž ex tunc, tedy k okamžiku ujednání o smluvní pokutě. Je-li smluvní pokuta nepřiměřená, nemůže jednostranným zápočtem dojít v rozsahu její nepřiměřené výše k zániku pohledávky ze smluvní pokuty, ani k zániku pohledávky, proti níž je započítáváno.

Podle Nevyššího soudu je soud oprávněn rozhodovat o snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty i za situace, kdy věřitel ze smluvní pokuty dříve uplatnil jednostranný zápočet pohledávky na zaplacení smluvní pokuty na jinou pohledávku dlužníka.