Novinky

Absence oprávnění prodávajícího nakládat s předmětem koupě

10.07.2018

Pravidlo obsažené v § 1760 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "o. z.") nerozlišuje, zda se vlastnické právo k věci převádí již samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti, anebo zda je k nabytí vlastnického práva kupujícím nutné další právní jednání.

V obou případech platí, že skutečnost, že prodávající není ke dni uzavření kupní smlouvy vlastníkem předmětu koupě, nečiní kupní smlouvu sama o sobě neplatnou pro počáteční nemožnost plnění ve smyslu § 580 odst. 2 a § 588 o. z.

Převede-li prodávající po uzavření kupní smlouvy předmět koupě na třetí osobu, nestává se (zásadně) povinnost kupujícího převzatá kupní smlouvou (umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci, jež je předmětem koupě) pouze z tohoto důvodu nesplnitelnou ve smyslu § 2006 o. z., a nezaniká pro (následnou) nemožnost plnění. To platí tím spíše, jde-li o věci druhově určené.

Obecně platí, že prodávající je povinen splnit svou (kupní smlouvou převzatou) povinnost odevzdat věc, která je předmětem koupě, kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní; není-li jejím vlastníkem, je povinen si ji opatřit, popřípadě jinak zajistit splnění své (kupní smlouvou převzaté) povinnosti. Důsledky prodlení dlužníka s plněním dluhu upravují ustanovení § 1968 a násl. o. z.; důsledky případné změny okolností a tzv. hospodářské nemožnosti plnění pak ustanovení § 1764 až 1766 o. z.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2601/2016, ze dne 26. 4. 2018