Novinky

Senát schválil novelu zákona o liniových stavbách

18.07.2018

Dne 18. 7. 2018 schválil Senát poslanecký návrh novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění (Zákon o liniových stavbách).

Novela má usnadnit a urychlit přípravu výstavby dopravní, energetické i komunikační infrastruktury a obsahuje seznam dopravních staveb, u nichž se má usnadnit vyvlastňování pozemků pomocí mezitímního rozhodnutí. Zavádí se také fikce souhlasu, která má úřady přimět k tomu, aby konaly rychleji.

Obecným právním předpisem upravujícím vyvlastnění v návaznosti na článek 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v platném znění (Zákon o vyvlastnění) s tím, že Zákon o liniových stavbách pouze odlišně upravuje některé otázky týkající se vyvlastnění. V ostatních případech se subsidiárně použije Zákon o vyvlastnění.

Základním účelem mezitímního rozhodnutí podle novely Zákona o liniových stavbách je v případě stavby dopravní infrastruktury, která je vymezena v zásadách územního rozvoje a která je uvedena v příloze k Zákonu o liniových stavbách, urychlení její výstavby v situaci, kdy vyvlastňovací řízení je prodlužováno výhradně sporem o výši náhrady za vyvlastnění. Institut mezitímního rozhodnutí má tedy zabránit průtahům ve výstavbě v případě sporu s vlastníky pozemků o výši náhrady za vyvlastnění. Na základě mezitímního rozhodnutí by stavba mohla začít a pokračovat nezávisle na sporu o výši náhrady za pozemek. Vyvlastnitel by po splnění podmínek požádal o toto rozhodnutí, úřad by v prvním kroku povolil zahájit stavební práce a v druhém kroku by se řešil případný spor o výši náhrady.

Novela Zákona o liniových stavbách obsahuje i tzv. fikci souhlasu. Pokud by úřad nevydal závazné stanovisko do 60 dnů, mělo by se za to, že nemá námitek. Tímto chce donutit úřady, aby svá stanoviska vydávaly včas. Toto pravidlo ale nebude platit při vydávání závazných stanovisek při posuzování vlivů na životní prostředí, tj. při procesu EIA.

Zákon obsahuje i ustanovení, které má usnadnit budování internetového připojení. U přípojek elektronických komunikací do 100 metrů se nebude vyžadovat územní rozhodnutí, územní souhlas ani kolaudační rozhodnutí. Nebude to platit pro případy, kdy se bude vyžadovat EIA.