Novinky

Obecně k možnosti změn smlouvy na veřejnou zakázku

10.09.2018

Změny smlouvy na veřejnou zakázku uzavřené v zadávacím řízením jsou poměrně časté a představují předmět mnoha řízení vedených u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ").

Případné změny smlouvy uzavřené ještě za účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aplikovatelném znění (dále jen "ZVZ 2006") se budou řídit novou právní úpravou v ZZVZ, neboť podle ustanovení § 273 odst. 6 ZZVZ změny závazků ze smluv na veřejné zakázky uzavřených podle ZVZ 2006 ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti ZZVZ, se ode dne nabytí účinnosti ZZVZ mají posuzovat podle ZZVZ. Do součtu cenového nárůstu změn závazku ze smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 5 písm. (c) a odst. 6 písm. (c) ZZVZ se přitom započítají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti ZZVZ.

Jinými slovy, změny smlouvy se mají ode dne 1. 10. 2016 posuzovat podle ZZVZ, nikoliv již podle ZVZ 2006 účinného v době uzavření Smlouvy. Hodnota případných dříve provedených změn se nicméně započte do limitů stanovených v ZZVZ. Uvedený právní režim je pro změny smlouvy příznivější, když možnosti provádění těchto změn byly s novým zákonem (ZZVZ) rozšířeny (viz například režim de minimis, který ZVZ 2006 neznal). Důvody pro využití jednacího řízení bez uveřejnění jsou oproti tomu podle ZZVZ užší, nežli za účinnosti ZVZ 2006.

Změny smlouvy na poskytnutí služby lze za splnění zákonných předpokladů provést buď (a) formou jednacího řízení bez uveřejnění nebo (b) formou dovolené změny závazku (bez nutnosti provádění formalizovaného řízení).

Oproti ZVZ 2006 se důvody pro zadávání veřejných zakázek formou jednacího řízení bez uveřejnění zúžily. Je tomu tak zvláště proto, že důvody pro tuto formu zadávacího řízení ve smyslu ZVZ 2006 jsou nyní upraveny v rámci změn závazku.

Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku upravuje ZZVZ především v ustanovení § 222, jde o změnu ad hoc ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ (dříve ve smyslu ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ 2006); změnu závazku de minimis ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ; dodatečné plnění (ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ); nepředvídané změny (ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ); vyhrazené změny závazku (ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ); využití opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění (§ 100 odst. 3 ve spojení s § 66 ZZVZ); dodatečné dodávky v jednacím řízení bez uveřejnění (§ 64 písm. (b) ZZVZ); záměny v položkovém rozpočtu (ustanovení  § 222 odst. 7 ZZVZ); a ostatní změny v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (například změny v důsledku krajně naléhavých okolností).