Novinky

Okamžik zániku účasti akcionáře ve společnosti po prohlášení akcií za neplatné

15.10.2018

Nejvyšší soud ČR se ve svém rozsudku ze dne 12. června 2018, sp. zn. 29 Cdo 3064/2016, vyjádřil k určení okamžiku zániku účasti akcionáře v akciové společnosti a uzavřel, že v případech, kdy představenstvo společnosti prohlásí akcie, které akcionář nepředložil na výzvu společnosti (např. za účelem vyznačení nižší nebo vyšší jmenovité hodnoty) podle příslušných zákonných ustanovení ani v dodatečné lhůtě, za neplatné, zůstává dotčený akcionář i nadále společníkem.

Účast tohoto akcionáře ve společnosti tedy nezaniká, a takový akcionář má i nadále právo na vydání nových akcií, vydaných na místo akcií, jež byly prohlášeny za neplatné s tím, že účast v akciové společnosti a právo požadovat vydání nových akcií dotčenému akcionáři zaniká až v okamžiku, kdy nové akcie nabude (na regulovaném trhu či ve veřejné dražbě) třetí osoba.

Z uvedeného tedy vyplývá zásadní závěr, že samotným prohlášením akcií za neplatné ze strany představenstva nezaniká účast akcionáře v akciové společnosti a tomuto akcionáři nelze do doby nabytí nových akcií třetí osobou upřít jeho právo na vydání nových akcií.