Novinky

Vyúčtování úhrad za služby u nájmu prostoru sloužícího podnikání

22.10.2018

Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 1. června 2018, sp. zn. 26 Cdo 4404/2017, potvrdil, že i pro právní vztahy nájmu prostoru sloužícího podnikání platí, že předložené vyúčtování úhrad za služby musí obsahovat všechny předepsané náležitosti a cenu provedených služeb ve správné výši.

Pokud vyúčtování úhrad za služby není věcně správné, nesplnil pronajímatel svoji povinnost vyúčtovat nájemci skutečnou výši nákladů a záloh na jednotlivé služby. Povinnost pronajímatele provést řádně vyúčtování v takovém případě dále trvá.

Z uvedeného vyplývá, že v důsledku nesplnění uvedené povinnosti pronajímatele provést řádně vyúčtování nemůže ani nastat splatnost přeplatku nebo nedoplatku, který z vyúčtování vyplývá.