Novinky

Ústavní soud k otázkám víceprací

08.01.2019

Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 8. listopadu 2018, sp. zn. I. ÚS 1283/16, zabýval právním posouzením tzv. víceprací a uzavřel, že pro zodpovězení otázky, zda určité plnění nad rámec sjednaného díla ještě lze posuzovat v rámci právního vztahu založeného smlouvou o dílo nebo jako samostatné plnění (na jehož právní posouzení se tato smlouva nevztahuje) je určující, zda toto plnění ještě lze z hlediska jeho účelu a povahy považovat za sloužící ke zhotovení sjednaného díla.

Ústavní soud dále dovodil, že po objednateli díla nelze požadovat, aby mimo rámec smluvně sjednaných či zákonem stanovených pravidel pro změnu ceny za dílo hradil jiná než sjednaná plnění, která byla ze strany zhotovitele provedena v rámci nebo v souvislosti se zhotovením díla, a to i v případě, že tato plnění budou mít za následek zhodnocení díla, neboť objednatel si takovéto zhodnocení nesjednal, ani o ně nemusel stát.

Smlouva o dílo tedy brání tomu, aby se zhotovitel mohl domáhat vydání takovéhoto majetkového prospěchu jako bezdůvodného obohacení.