Novinky

Zrušení služebnosti pro změnu poměrů

23.01.2019

Nejvyšší soud ČR se v usnesení sp. zn. 22 Cdo 1793/2018 ze dne 27. června 2018 zabýval otázkou, zda změna vlastnictví pozemku představuje změnu poměrů, která by mohla vést ke zrušení služebnosti.

Služebnost zatěžující pozemek zaniká (i) dohodou stran o zrušení služebnosti nebo uplynutím doby, na kterou byla služebnost zřízena (§ 1300 ObčZ), (ii) spojením vlastnictví panujícího a služebného pozemku v jedné osobě (§ 1301 ObčZ) nebo (iii) trvalou změnou, pro kterou služebný pozemek již nemůže sloužit panujícímu pozemku nebo oprávněné osobě (§ 1299 odst. 1 ObčZ).

Při trvalé změně vyvolávající hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodou panujícího pozemku nebo oprávněné osoby se vlastník služebné věci může domáhat omezení nebo zrušení služebnosti za přiměřenou náhradu (§ 1299 odst. 2 ObčZ).

Nejvyšší soud ČR dospěl k závěru, že za změnu poměru ve smyslu § 1299 odst. 2 ObčZ nelze považovat skutečnost, že dojde k převodu pozemku zatíženého služebností, ani skutečnost, že nový vlastník pozemku jej chce užívat k jinému než dosavadnímu účelu.