Novinky

Mimořádné vydržení vlastnického práva

28.01.2019

Od 1. ledna 2019 je možné mimořádně vydržet vlastnické právo k nemovitým věcem.

V souladu s přechodným ustanovením § 3066 ObčZ platí, že vydržecí doba pro mimořádné vydržení nemovité věci neuplyne dříve než 5 let od účinnosti ObčZ (1. ledna 2014). Do doby stanovené pro mimořádné vydržení se započítává i doba, po kterou měl držitel (případně jeho právní předchůdce) nemovitou věc v držbě přede dnem účinnosti ObčZ.

Pro výpočet doby mimořádného vydržení lze tedy započítat dobu pouze 15 let před účinnosti ObčZ, a držitel může poprvé vlastnické právo k nemovité věci mimořádně vydržet až k 1. lednu 2019.