Novinky

K usnesení valné hromady o rozdělení zisku

13.03.2019

Nejvyšší soud ČR se svém usnesení ze dne 10. října 2018, sp. zn. 27 Cdo 1499/2017, vyjádřil k otázce souladu usnesení valné hromady o rozdělení zisku s dobrými mravy a konstatoval, že důvodem neplatnosti usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným je i rozpor s dobrými mravy.

Uvedený soud dále uzavřel, že v případě, kdy je podíl ve společnosti s ručením omezeným převeden poté, kdy valná hromada rozhodla o rozdělení zisku, ale dříve, než je společníkům zisk vyplacen, přechází nárok na vyplacení podílu na zisku podle usnesení valné hromady o rozdělení zisku na nabyvatele podílu, jakožto právo plynoucí z účasti na společnosti.