Novinky

K možnosti vyvlastnění pozemků pro stavbu dráhy metra

28.03.2019

Podle § 3 odst. 1 zákona č. 184/200Sb., o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o vyvlastnění") je vyvlastnění přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného.

Účel, pro který je možné pozemek vyvlastnit, je uveden v zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o dráhách"). Metro je dráhou speciální, která slouží zejména k zabezpečení dopravní obslužnosti obce ve smyslu kategorizace drah podle § 3 odst. 1 písm. f) Zákona o dráhách. Podle § 5 odst. 1 Zákona o dráhách je stavba dráhy speciální veřejně prospěšná. Podle § 5 odst. 2 Zákona o dráhách lze pak podle Zákona o vyvlastnění k uskutečnění stavby dráhy metra odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě. Zde je tedy ve zvláštním zákoně vymezen účel, pro který lze vlastnické právo vyvlastnit.

V případě stavby trasy metra hraje roli, že je stavba metra jako veřejně prospěšná vymezena rovněž v územně plánovací dokumentaci. Za této situace se v případě vedení vyvlastňovacího řízení budou aplikovat rovněž ustanovení zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o urychlení výstavby"). Podle § 1 odst. 1 Zákona o urychlení výstavby tento zákon upravuje postupy mimo jiné při získávání práv k pozemkům a stavbám pro uskutečnění uvedených staveb s cílem urychlit jejich majetkoprávní přípravu. Uvedenou stavbou se v tomto případě rozumí "stavba dopravní infrastruktury" podle § 1 odst. 2 písm. d) Zákona o urychlení výstavby, tedy stavba dopravní infrastruktury vymezená v územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšná.