Novinky

Ústavní soud v nálezu spis. zn. II. ÚS 3101/18 ze dne 2. května 2019 rozhodl o důsledcích porušení konkurenčních doložek.

30.05.2019

Ústavní soud v nálezu spis. zn. II. ÚS 3101/18 ze dne 2. května 2019 rozhodl, že pro vznik nároku na zaplacení smluvní pokuty sjednané v konkurenční doložce je určující toliko a pouze již samotné porušení povinnosti bývalého zaměstnance, nikoliv však doba trvání nového zaměstnání či okolnost, zda zaměstnanec chráněné informace skutečně použije (zneužije).

Ústavní soud v dané věci posuzoval, zda lze porušení konkurenční doložky pouze po krátkou dobu trvání nového zaměstnání či okolnost, že zaměstnanec chráněné informace nepoužije (nezneužije) ve prospěch nového zaměstnavatele, případně ve prospěch vlastního podnikání, chápat jako zanedbatelné porušení povinnosti, na které se nevztahuje sjednaná smluvní pokuta, resp. zda lze takové porušení konkurenční doložky označit za zanedbatelné (jak učinil Nejvyšší soud).

Ústavní soud konstatoval, že pro vznik nároku na zaplacení smluvní pokuty sjednané v konkurenční doložce je určující toliko a pouze již samotné porušení povinnosti bývalého zaměstnance zdržet se výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti bývalého zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, nikoliv však doba trvání nového zaměstnání či okolnost, zda zaměstnanec chráněné informace skutečně použije (zneužije) ve prospěch nového zaměstnavatele, případně ve prospěch vlastního podnikání.

Ústavní soud má za to, že požadované rovnováhy ve vzájemném vztahu je v nejvyšší míře dosahováno právě jen původním (tj. obecnými soudy nemoderovaným) smluvním nastavením obsaženým v konkurenční doložce. Toto nastavení totiž poskytuje ochranu nejen právu na podnikání, ale současně též respektuje právo na svobodnou volbu povolání.

Ústavní soud je dále toho názoru, že pokud by byl akceptován závěr Nejvyššího soudu o toliko zanedbatelném porušení smluvní povinnosti vyplývající z konkurenční doložky, stala by se její použitelnost v praxi velmi spornou, neboť zaměstnavatelé by si nemohli být jisti, zda by její budoucí porušení ze strany zaměstnance nebylo v soudním sporu shledáno rovněž zanedbatelným, v důsledku čehož by ovšem sjednání konkurenční doložky pro zaměstnavatele zcela postrádalo svůj smysl.