Novinky

Reforma autorského práva pro internet

11.06.2019

Evropský parlament dne 26. března 2019 schválil v prvním čtení návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (DSM směrnice), jejímž cílem je reakce na vývoj a změnu digitálních technologií přinášející nové způsoby užití děl, přeshraniční užití a obtížný postup nositelů práv k získání spravedlivého podílu z hodnoty, která je vytvářena užitím jejich děl online. V platnost vstoupila jako Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES dne 6.června 2019.

Jedním z nejkontroverznějších aspektů DSM směrnice je úprava povinnosti poskytovatelů služeb informační společnosti přijmout taková opatření, která zamezí neoprávněnému zpřístupňování děl online.  Jedná se o zajímavý kontrast k ustanovení článku 14 směrnice o elektronickém obchodu upravující tzv. safe harbour, který odpovědnost poskytovatelů služeb informačních služeb nezakládá, nýbrž vylučuje. 

Směrnice dále upravuje poskytování kolektivních licencí a povinné výjimky z autorskoprávní ochrany za účelem vědeckého výzkumu či zachování kulturního dědictví. 

Členské státy mají povinnost DSM směrnici transponovat do svých vnitrostátních právních řádů do 7. června 2021.