Novinky

Důsledky chyby v počtech na platnost právního úkonu

26.06.2019

Podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Cdo 1141/2017 ze dne 21. 3. 2019 nemají případné chyby v psaní nebo počtech anebo jiné zřejmé nesprávnosti ve vyhotovení listin žádné právní následky, je-li jejich obsah (význam) navzdory takovým chybám nebo jiným zřejmým nesprávnostem nepochybný. Ustanovení § 37 odst. 3 obč. zák. z okruhu neurčitých a nesrozumitelných projevů vůle vydělovalo případy, kdy je obsah právního úkonu nepochybný, pouze jsou sníženy jeho vyjadřovací kvality zjevnými a smyslu ujednání jinak neodporujícími chybami vzniklými v procesu vytváření textu či při výpočtech – např. překlepy, jiné technické nedostatky v psaní, matematické chyby, apod.