Novinky

Nejvyšší soud k placení nájemného po změně vlastnictví předmětu nájmu

02.07.2019

Podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 28 Cdo 270/2019 ze dne 2. 4. 2019 nastupuje povinnost nájemce hradit nájemné nabyvateli vlastnického práva k předmětu nájmu i podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 až v okamžiku, kdy mu změnu vlastnictví oznámí původní vlastník nebo kdy mu ji prokáže nabyvatel. Plnění poskytnuté nájemcem před tímto okamžikem k rukám původního vlastníka nelze považovat za majetkový přesun uskutečněný bez právního důvodu, úhradou nájemného (za dobu po přechodu vlastnictví) k rukám původního vlastníka předmětu nájmu dojde – není-li zde jiného ujednání mezi převodcem a nabyvatelem – k bezdůvodnému obohacení původního vlastníka (plněním bez právního důvodu) na úkor nabyvatele předmětu nájmu, jemuž takové nájemné od nabytí vlastnictví po právu náleží.