Novinky

Vzájemné předkupní právo vlastníků pozemku a stavby dle § 3056 odst. 1 o. z.

03.07.2019

Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozsudku sp. zn. 22 Cdo 2979/2018 ze dne 27. 3. 2019 vyjádřil k předkupnímu právu vlastníků pozemku a stavby. Jestliže je předmětem převodu spoluvlastnický podíl k pozemku nebo ke stavbě na něm zřízené za situace, že by jeho nabytí vlastníkem pozemku či stavby nevedlo ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby, pak jejich vlastníkům předkupní právo podle § 3056 odst. 1 o. z. nenáleží.

Podle Nejvyššího soudu je ustanovení § 3056 odst. 1 o. z. výjimkou z pravidla smluvní volnosti stran, a nelze jej vykládat extenzívně a z jeho textu nevyplývá, že by se vztahovalo na převod spoluvlastnického podílu. Pravidlo tam uvedené lze vztáhnout jen na případy, kdy v důsledku uplatnění předkupního práva dojde ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby na něm zřízené, které se tak stanou jedinou věcí, jediným předmětem vlastnického práva – pozemkem, přičemž stavba bude jeho nesamostatnou součástí. Tak tomu bude zásadně tehdy, je-li předmětem převodu buď celá stavba či celý pozemek, ale i v případě, že se převádí spoluvlastnický podíl k některé z těchto nemovitostí, a bude-li úspěšně uplatněno předkupní právo, dojde ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby na něm zřízené.