Novinky

Nejvyšší soud České republiky k nepřiměřené délce řízení o vydání územního rozhodnutí.

19.07.2019

Podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 1300/2017 ze dne 25. 4. 2019 je z hlediska pojmu soukromé věci působnost čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod dána tehdy, je-li předmětem posuzovaného správního řízení přímo otázka výkonu vlastnického práva. V posuzované věci žalobkyně vlastnící pozemky, jichž se řízení o vydání územního rozhodnutí týkalo, nebyla. Nelze tedy uvažovat o tom, že by posuzované řízení jakýmkoli způsobem zasáhlo do jejího práva civilní povahy ve vztahu k těmto pozemkům. Podle Nejvyššího soudu lze rozumět námitkám žalobkyně, podle kterých získání kladného územního rozhodnutí bylo důležité pro její podnikání, neboť v budoucnu hodlala předmětné pozemky zakoupit, realizovat na nich stavbu bytového domu a z něj pak mít zisk. Ve světle judikatury ESLP však nelze uzavřít, že by tyto okolnosti byly přímo předmětem posuzovaného řízení, tj. že by uvedené řízení mělo přímý vliv na existenci, rozsah nebo způsob výkonu práva žalobkyně podnikat. Žalobkyně totiž odvozovala realizaci daných práv nikoli od výsledku územního řízení, ale od svého potenciálního vlastnictví předmětných pozemků.