Novinky

Záruka za jakost zboží poskytnutá jinou osobou než prodávajícím

24.07.2019

Nejvyšší soud České republiky v rozsudku sp. zn. 32 Cdo 2214/2017 ze dne 24. 4. 2019 judikoval, že záruka za jakost prodávaného zboží může být obecně poskytnuta i jinou osobou než prodávajícím. Podle názoru Nejvyššího soudu skutečnost, že kupní smlouva založila závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím a že zákon upravuje odpovědnost za vady a smluvní záruku za jakost právě jen v rámci úpravy kupní smlouvy, není překážkou, aby mohl vzniknout i závazkový vztah mezi kupujícím a třetí osobou, jehož obsahem je garance určitých vlastností zboží a specifikace práv, která z toho v případě vad vzniknou. Žádná právní norma takovou možnost nezakazuje. V soukromém právu založeném na principu autonomie vůle nelze vycházet z toho, že pokud je nějaký institut upraven v rámci určitého smluvního typu (např. záruka za jakost ze strany prodávajícího v § 429 obch. zák.), je zakázáno totéž sjednat i se třetí osobou (záruka poskytnutá osobou odlišnou od prodávajícího), případně též ujednat konfiguraci obecnějšího typu (záruční smlouva jako taková), byť by mělo jít o inominátní ujednání. Vyloučit ostatně nelze ani kombinaci ujednání, v jejichž důsledku by byl závazkový vztah, případně alespoň jeho část týkající se odpovědnosti za vady, trojstranný.