Novinky

Ústavní soud nálezem ze dne 17. července 2019 sp. zn. III. ÚS 2408/18 zamítl ústavní stížnost proti rozhodnutím obecných soudů a potvrdil výklad Nejvyššího soudu ve věci způsobení si nedostatku přístupu na pozemek z hrubé nedbalosti či úmyslně.

06.08.2019

V dané věci byla posuzována aplikace § 151o odst. 3 starého občanského zákoníku (oprávnění soudu zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek) a úprava nového občanského zákoníku (§ 1032 odst. 1 písm. b), která již výslovně stanoví negativní podmínku spočívající ve způsobení si nedostatku přístupu z hrubé nedbalosti či úmyslně tím, kdo o nezbytnou cestu žádá. Ústavní soud posuzoval, zda je možné použít § 1032 odst. 1 písm. b) nového občanského zákoníku, když stěžovatelka nabyla vlastnické právo k budovám ještě za účinnosti starého občanského zákoníku. V použití ustanovení nového občanského zákoníku, na jehož základě jí bylo upřeno právo na přístup k budovám, spatřovala nepřípustný zásah do svého vlastnického práva.

Podle Ústavního soudu vlastník nemovité věci, který žádá o povolení nezbytné cesty podle § 1029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, si již za předchozí zákonné úpravy musel být vědom, že jeho jednání, jímž si hrubou nedbalostí nebo úmyslně způsobil nedostatek přístupu ke své nemovité věci, oslabuje důvody, pro které by mělo být v jeho soukromém zájmu omezeno vlastnické právo jiné osoby. Již tehdy se tím vystavoval riziku, že mu věcné břemeno práva cesty nebude zřízeno. Pakliže § 1032 odst. 1 písm. b) tohoto zákona s touto skutečností výslovně spojil překážku povolení nezbytné cesty, pouze tím upřesnil následek, se kterým vlastník nemovité věci podle rozhodovací praxe dovolacího soudu s ohledem na § 3 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013, beztak musel počítat.

Dřívější ani současná zákonná úprava stěžovatelce nepřiznávaly právo nezbytné cesty, ale pouze stanovily podmínky, za nichž se může domoci jejího povolení konstitutivním rozhodnutím soudu. Ze samotné skutečnosti použití § 1032 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, při němž je zohledněno jednání vlastníka nemovité věci, jež nastalo před účinností tohoto zákona, nelze dovodit porušení základního práva stěžovatelky vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Nejde o nepřípustný zásah do její právní jistoty a důvěry v právo, který by zakládal porušení čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky.