Novinky

K využitelnosti účetní závěrky pro rozdělení zisku akciové společnosti

12.08.2019

Nejvyšší soud České republiky se ve svém usnesení ze dne 27. března 2019 sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 vyjádřil k "využitelnosti" řádné účetní závěrky pro rozdělení zisku po uplynutí lhůty, v níž by řádná účetní závěrka měla být projednána valnou hromadou, tj. po uplynutí 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období společnosti.

V uvedeném rozhodnutí Nejvyšší soud České republiky vysvětlil, že s účinností od 1. ledna 2014 může řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní období sloužit jako podklad pro rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku akciové společnosti až do konce následujícího účetního období. Závěr lze obdobně aplikovat na poměry společnosti s ručením omezeným. Jedná se tak o změnu právní úpravy ve prospěch společností oproti úpravě obsažené v předcházejícím zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v důsledku rekodifikace.