Novinky

Rozhodnutí o rozdělení části zisku členům volených orgánů.

13.08.2019

Nejvyšší soud České republiky ve svém usnesení ze dne 27. března 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, uzavřel, že zákonná úprava týkající se obchodních korporacích nebrání tomu, aby valná hromada rozhodla o rozdělení zisku tak, že část zisku rozdělí členům volených orgánů akciové společnosti (jako tantiému), aniž by rozdělila zisk nebo jeho část i mezi akcionáře (jako dividendu).

Pro platnost takového rozhodnutí valné hromady však musí být splněn předpoklad, že (i) rozdělení zisku nebo jeho části mezi členy volených orgánů (nebo jiné osoby odlišné od akcionářů) připouští stanovy společnosti; a (ii) pro nerozdělení (zbývající části) zisku mezi akcionáře jsou dány důležité důvody. Uvedené důležité důvody pro nerozdělení části zisku mezi akcionáře Nejvyšší soud České republiky definoval například jako ujednání obsažené ve stanovách, které upravuje nakládání se ziskem společnosti.