Novinky

Vliv žádosti o odročení jednání z důležitého důvodu na povinnost soudu poskytnout poučení podle § 118a OSŘ

02.09.2019

Nejvyšší soud České republiky se prostřednictvím svého rozsudku ze dne 15. 5. 2019, spis. zn. 32 Cdo 2693/2017 zabýval posouzením, zda bylo řízení v důsledku neposkytnutí poučení o povinnosti tvrzení a o povinnosti důkazní podle ustanovení § 118a odst. 3 zatíženo vadou.

Soud prvního stupně založil své rozhodnutí na závěru, že žalovaná neunesla důkazní břemeno. Žalovaná ve svém dovolání za významnou označila skutečnost, že ji soud prvního stupně ani soud odvolací neposkytly odpovídající poučení. Nejvyšší soud uvedl, že pokud soud prvního stupně rozhodne v neprospěch odvolatele proto, že neunesl důkazní břemeno, aniž by mu poskytl řádné poučení podle ustanovení § 118a odst. 3, má to za následek, že toto poučení je mu povinen poskytnout odvolací soud. Z konstantní judikatury dále ve vztahu k posuzovanému případu vyplývá, že poučení podle ustanovení § 118a OSŘ se poskytuje jen účastníkům (případně jejich zástupcům či zmocněncům), kteří jsou u soudního jednání přítomni. V posuzovaném případě se žalovaná jednání u odvolacího soudu neúčastnila. Před jeho konáním ale požádala o odročení jednání z důvodu kolize s jiným jednáním. Její žádosti však nebylo ze strany odvolacího soudu vyhověno.

Nejvyšší sodu uznal pochybení odvolacího soudu a připustil, že závěr, podle něhož je nepřípustné odročit jednání jen proto, aby mohlo být poskytnuto poučení účastníku, který se na jednání nedostavil, se neuplatní v situaci, kdy účastník o odročení jednání požádal z důležitého důvodu. Kolizi jednání, kterou v žádosti o odročení namítala žalovaná, pak Nejvyšší soud považoval za takový důležitý důvod. Zdůraznil přitom, že v obdobných případech nelze mít za to, že to byl účastník, kdo svou nepřítomností u soudu způsobil, že mu příslušné poučení nebylo ze strany soudu poskytnuto. Nejvyšší soud tedy rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.