Novinky

Nejvyšší správní soud České republiky změnil svůj dosavadní postoj o územním plánování

25.03.2020

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu České republiky změnil svůj dosavadní postoj a v jeho usnesení ze dne 17. 9. 2019, č. j. 1 As 436/2017-43 rozhodl, že souhlasy vydávané stavebním úřadem zejména podle § 96, § 106, § 122, § 127§ 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jsou rozhodnutími správního orgánu podle § 65 odst. 1 s. ř. s.

Dosavadní rozhodovací praxe správních soudů a správních orgánů stála na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, čj. 2 As 86/2010-76, s populárním názvem „Kopřivnická vzorkovna“, podle kterého byly souhlasy vydávané stavebním úřadem podle stavebního zákona „jinými úkony“ podle čtvrté části správního řádu vydávané mimo správní řízení. V případě nezákonného souhlasu (jak písemného, tak i vydaného mlčky) se tak jednalo o nezákonný zásah stavebního úřadu, proti kterému se bylo možné bránit pouze žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podle § 82 a násl. s. ř. s.

Své rozhodnutí a překonání dosavadní judikatury Nejvyšší správní soud odůvodnil zejména tím, že od jeho původního rozhodnutí došlo k několika změnám právních přepisů v souvislosti se souhlasy podle stavebního zákona a výkonná i soudní správní praxe se posunula k materiálně-formálnímu pojetí rozhodnutí podle § 65 odst. 1 s. ř. s. V rámci soudního přezkumu se tak skutečná povaha souhlasů blíží pojetí individuálních správních aktů tak, jak je definuje teorie správního práva. Nejvyšší správní soud také uvedl, že soudní ochrana by měla být praktická a efektivní. V případě souhlasů pak účinná soudní ochrana může být podle Nejvyššího správního soudu poskytnuta právě v řízení o žalobě proti rozhodnutí. Závěrem je nutné uvést, že rozhodnutí se vztahuje pouze na soudní přezkum souhlasů a nijak se nezpochybňuje jejich povaha „jiných úkonů“ podle části čtvrté správního řádu.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bude mít praktický dopad na podávání žalob proti vydaným souhlasům podle stavebního zákona, proti kterým budou muset být podávány žaloby proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 a násl. s. ř. s.) místo zásahových žalob (§ 82 a násl. s. ř. s.). Pozornost je tedy třeba věnovat formulaci žalobního návrhu, který by měl požadovat zrušení vydaného souhlasu.

Mgr. Jiří Štádler
T   +420 270 006 111
E   jiri.stadler@achourpartners.com

Jiří Štádler se specializuje na oblast práva občanského a obchodního. Jiří poskytuje právní poradenství v oblasti akvizic společností, nemovitostních projektů, výstavby a soudních sporů.

Jiří vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia absolvoval několik odborných stáží a jako právní asistent získal zkušenosti, mimo jiné, v oblasti akvizic nemovitostních portfolií, akvizic obchodních společností, soudních sporů a rozhodčího řízení, restrukturalizace obchodních závodů a správy ohrožených pohledávek. Jiří působil rovněž jako stážista na soudu.