Novinky

Spolkový ústavní soud se vyjádřil k překročení pravomoci Evropské centrální banky

02.06.2020

Spolkový ústavní soud (Bundesverfassungsgericht) se prostřednictvím rozhodnutí ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. 2 BvR 859/15 vymezil proti jednání Soudního dvora Evropské Unie a Evropské centrální banky, které označil jako ultra vires. Řízení před spolkovým ústavním soudem bylo zahájeno v souvislosti s programem PSPP (program nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích) Evropské centrální banky, v jehož rámci byly prostřednictvím centrálních bank členských zemí nakupovány dluhopisy za účelem podpory ekonomiky eurozóny.

Argumentačním východiskem rozhodnutí byla zásada proporcionality, která podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské Unie vyžaduje, aby akty unijních orgánů byly způsobilé k uskutečnění legitimních cílů sledovaných dotyčnou právní úpravou a nepřekračovaly meze toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné.  Evropská centrální banka podle Spolkového ústavního soudu nedostatečně odůvodnila a prokázala, že Evropskou centrální bankou využité nástroje měnové politiky byly nutné a přiměřené.

Spolkový ústavní soud v rámci svého rozhodnutí Evropskou centrální banku vyzval k řádnému odůvodnění a ospravedlnění PSPP programu. Soudní dvůr Evropské unie v reakci na vydání výše uvedeného rozhodnutí konstatoval, že „za účelem zajištění jednotného uplatňování unijního práva má pouze Soudní dvůr, který k tomu byl zřízen členskými státy, pravomoc určit, že určitý akt unijního orgánu je v rozporu s unijním právem.“ Rozdílná rozhodovací praxe soudů jednotlivých členských států by mohla ohrozit jednotu unijního právního řádu a narušit právní jistotu.

Mgr. Anna Rozmánková
T   +420 270 006 111
E   
anna.rozmankova@achourpartners.com

Anna Rozmánková se specializuje na oblast práva občanského, obchodního a finančního. Zároveň se zaměřuje na právo duševního vlastnictví a právní úpravu ochrany osobnosti. Anna poskytuje právní služby zejména v oblasti práva obchodních společností, smluvního práva, právních vztahů k nemovitostem a práva duševního vlastnictví.

Anna vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy. Během studia absolvovala několik odborných stáží a získala zkušenosti, mimo jiné, v Raiffeisen stavební spořitelně a.s. nebo na Ministerstvu kultury České republiky. V rámci své odborné stáže na Ministerstvu kultury České republiky se Anna podílela na přípravě vyjádření k předběžným otázkám předkládaným Soudnímu dvoru Evropské unie a dále na agendě nových legislativních návrhů Evropské komise.