Novinky

Zrušení štítu EU-USA

30.07.2020

Soudní dvůr Evropské unie svým rozsudkem ze dne 16. července ve věci C-311/18 zrušil tzv. štít na ochranu soukromí jako nástroj umožňující transatlantický tok osobních dat. Řízení před Soudním dvorem Evropské unie bylo zahájeno stížností rakouského státního příslušníka proti předávání osobních údajů uživatelů sociální sítě Facebook, kteří mají bydliště na území Evropské unie společností Facebook Ireland na servery ve vlastnictví společnosti Facebook Inc. umístěné na území Spojených států z důvodu jejich nedostatečné ochrany.

Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozhodnutí odkázal na požadavky GDPR, tedy, že na osoby, jejichž osobní údaje jsou předávány do třetí země na základě standardních smluvních doložek, se musí vztahovat úroveň ochrany odpovídající ochraně v Evropské unii. Při posouzení úrovně ochrany je přitom nezbytné vzít do úvahy nejenom smluvní ujednání mezi vývozcem osobních údajů usazeným v Evropské unii a příjemcem ze třetí země, ale i přístup orgánů veřejné moci takové třetí země k předávaným osobním údajům a relevantní prvky právního řádu třetí země.

Na základě výše uvedených kritérií Soudní dvůr Evropské unie dospěl k závěru, že vnitrostátní předpisy USA neposkytují rovnocennou ochranu zaručenou v Evropské unii. Standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích naproti tomu zůstávají platné.

Mgr. Anna Rozmánková
T   +420 270 006 111
E   
anna.rozmankova@achourpartners.com

Anna Rozmánková se specializuje na oblast práva občanského, obchodního a finančního. Zároveň se zaměřuje na právo duševního vlastnictví a právní úpravu ochrany osobnosti. Anna poskytuje právní služby zejména v oblasti práva obchodních společností, smluvního práva, právních vztahů k nemovitostem a práva duševního vlastnictví.

Anna vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy. Během studia absolvovala několik odborných stáží a získala zkušenosti, mimo jiné, v Raiffeisen stavební spořitelně a.s. nebo na Ministerstvu kultury České republiky. V rámci své odborné stáže na Ministerstvu kultury České republiky se Anna podílela na přípravě vyjádření k předběžným otázkám předkládaným Soudnímu dvoru Evropské unie a dále na agendě nových legislativních návrhů Evropské komise.