Novinky

Evropský soud pro lidská práva k mantinelům svobody projevu při výkonu obhajoby

25.11.2020

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) se ve svém rozhodnutí ze dne 25. 9. 2020  Miljevic proti Chorvatsku, číslo stížnosti 68317/13 zabýval kolizí práva na ochranu osobnosti se svobodou projevu v souvislosti s obhajobou obžalovaného.

Evropský soud pro lidská práva úvodem stanovil, že v souvislosti s postavením stěžovatele jako obžalovaného a následně obviněného v trestním řízení je vedle svobody projevu třeba vzít v potaz i právo na spravedlivý proces. Obviněného za výroky učiněné v rámci obhajoby lze pro pomluvu trestně stíhat pouze tehdy, pokud se obviněný vyjadřuje k věcem nesouvisejícím s projednávaným skutkem, zejména pokud neopodstatněně obviní některého z účastníků trestního řízení nebo jakoukoli třetí osobu z trestněprávního nebo jiného protiprávního jednání. 

V posuzovaném případě ESLP dospěl k závěru, že rozhodnutí vnitrostátního soudu o odsouzení stěžovatele pro pomluvu za výrok (skutkové tvrzení) o manipulaci osobou blízkou trestnímu řízení se svědky jako součást závěrečné řeči (tedy výkonu obhajoby) bylo nesprávné s ohledem na to, že vnitrostátní soud nevzal v potaz významné skutečnosti, které mohly být faktickým podkladem pro výrok stěžovatele, a ten se proto zakládal na pravdivém skutkovém základě.

Při zhodnocení celého kontextu pronesení výroku stěžovatele (výrok byl součástí závěrečné řeči jako výkonu práva na obhajobu) dospěl ESLP k závěru, že ačkoliv byl pronesený výrok stěžovatele excesivní, nezaložil neopodstatněné obvinění třetí osoby, a náleží mu proto ochrana. 

Mgr. Anna Rozmánková
T   +420 270 006 111
E   
anna.rozmankova@achourpartners.com

Anna Rozmánková se specializuje na oblast práva občanského, obchodního a finančního. Zároveň se zaměřuje na právo duševního vlastnictví a právní úpravu ochrany osobnosti. Anna poskytuje právní služby zejména v oblasti práva obchodních společností, smluvního práva, právních vztahů k nemovitostem a práva duševního vlastnictví.

Anna vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy. Během studia absolvovala několik odborných stáží a získala zkušenosti, mimo jiné, v Raiffeisen stavební spořitelně a.s. nebo na Ministerstvu kultury České republiky. V rámci své odborné stáže na Ministerstvu kultury České republiky se Anna podílela na přípravě vyjádření k předběžným otázkám předkládaným Soudnímu dvoru Evropské unie a dále na agendě nových legislativních návrhů Evropské komise.