Novinky

Ústavní soud k odpovědnosti státu za výroky pronesené prezidentem republiky

09.02.2021

Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 2. února 2021 sp. zn. IV. ÚS 3076/20 zabýval otázkou, za jakých okolností nese stát odpovědnost za výrok pronesený prezidentem republiky, kterým došlo k zásahu do osobní cti, podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Obecné soudy v minulosti rozhodly o povinnosti Ministerstva financí České republiky zaslat osobě dotčené na osobní cti výrokem prezidenta republiku omluvu na základě zdůvodnění, že i projev prezidenta republiky je úředním postupem, který může založit odpovědnost státu, přičemž nesprávným úředním postupem může být i situace, kdy prezident republiky veřejně podá nepravdivou informaci a způsobí tím újmu.

Ústavní soud naproti tomu dospěl k závěru, že výrok prezidenta republiky pronesený v televizním diskuzním pořadu spadá pod výkon funkce prezidenta republiky podle čl. 54 odst. 3 Ústavy (pouze) za předpokladu, že má souvislost s činností prezidenta republiky. Při hodnocení, zda výrok pronesený prezidentem republiky takovou souvislost má, je třeba posuzovat (i) časové kritérium (zda byl výrok pronesen během funkčního období prezidenta republiky), (ii) kritérium fóra, na němž byl výrok pronesen (za jakých okolností a kde byl výrok pronesen) a (iii) kritérium obsahu výroku. 

V projednávaném případě Ústavní soud dospěl k závěru, že posuzovaný výrok neměl nezbytnou souvislost s výkonem funkce prezidenta republiky s odůvodněním, že „absenci obsahové souvislosti výroku s činností prezidenta Ústavní soud považuje za natolik zřetelnou, že převážila nad tím, že výrok byl pronesen v televizním pořadu, kam byl Miloš Zeman pozván, aby jako prezident promluvil k veřejnosti“. Za pronesený výrok proto musí nést odpovědnost (přímo) prezident republiky jako soukromá osoba, neboť výrok nespadal pod výkon funkce prezidenta republiky.

Mgr. Anna Rozmánková
T   +420 270 006 111
E   
anna.rozmankova@achourpartners.com

Anna Rozmánková se specializuje na oblast práva občanského, obchodního a finančního. Zároveň se zaměřuje na právo duševního vlastnictví a právní úpravu ochrany osobnosti. Anna poskytuje právní služby zejména v oblasti práva obchodních společností, smluvního práva, právních vztahů k nemovitostem a práva duševního vlastnictví.

Anna vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy. Během studia absolvovala několik odborných stáží a získala zkušenosti, mimo jiné, v Raiffeisen stavební spořitelně a.s. nebo na Ministerstvu kultury České republiky. V rámci své odborné stáže na Ministerstvu kultury České republiky se Anna podílela na přípravě vyjádření k předběžným otázkám předkládaným Soudnímu dvoru Evropské unie a dále na agendě nových legislativních návrhů Evropské komise.