Novinky

Fotovoltaická elektrárna jako samostatná věc nebo součást věci hlavní

11.03.2021

Nejvyšší soud České republiky v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 1501/2020 ze dne 24. 11. 2020 nastavil hlediska, podle kterých mají soudy posuzovat právní povahu fotovoltaické elektrárny, tedy zda jde o samostatnou věc nebo součást věci hlavní.

Podle názoru Nejvyššího soudu je závěr, že fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše budovy není součástí nemovitosti, předčasný. Soudy totiž v projednávané věci neposuzovaly, zda je fotovoltaická elektrárna samostatnou věcí, či součástí věci jiné ze všech hledisek uvedených v ustálené rozhodovací praxi dovolacího soudu. Soudy se nezabývaly tím, jakým způsobem je fotovoltaická elektrárna upevněna na nemovitosti a zda případnou demontáží elektrárny nedojde ke znehodnocení nemovitosti (např. znehodnocení estetickému či funkčnímu v tom smyslu, zda může po demontáži fotovoltaické elektrárny sloužit střecha stavby, jež je součástí pozemku, svému původnímu účelu stejně, nebo méně kvalitně). Je nutné také zkoumat, jakým způsobem je řešeno napojení fotovoltaické elektrárny na elektrizační soustavu a zda (a případně jakým způsobem) je toto napojení provedeno v nemovitosti žalobců. Jinými slovy, zda demontáží napojení fotovoltaické elektrárny na elektrizační soustavu dojde k dalšímu znehodnocení nemovitosti žalobců, či nikoliv.

Pro rozhodnutí o tom, zda fotovoltaická elektrárna je součástí nemovité věci, lze rovněž přihlédnout k tomu, zda je (alespoň částečně) elektrická energie vyrobená touto elektrárnou spotřebována v nemovitosti žalobců, tedy zda by odstraněním fotovoltaické elektrárny došlo ke znehodnocení nemovitosti v tom smyslu, že by nemohli užívat tento zdroj elektrické energie.

Součást věci přechází na nabyvatele bez ohledu na to, zda byla ve smlouvě o převodu vlastnického práva k této věci výslovně uvedena. Tudíž skutečnost, že fotovoltaická elektrárna nebyla ve smlouvě, na základě které nabyl nový vlastník vlastnické právo k nemovitosti, uvedena, neznamená, že se nemůže jednat o součást nemovitosti a nový vlastník k ní nenabyl vlastnické právo na základě stejného právního titulu jako k nabývané nemovitosti.

JUDr. Gabriel Achour
T   +420 270 006 111
E   
gabriel.achour@achourpartners.com

Gabriel Achour poskytuje právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic, nemovitostí a stavebnictví včetně výstavby a realizace investičních celků v oblasti dopravní infrastruktury a energetiky, rezidenčních developerských projektů a projektů rozsáhlých nákupních center. Gabriel Achour má rozsáhlé zkušenosti v oblasti financování a vedení sporů a mezinárodního rozhodčího řízení, účastnil se projektů tvorby standardní bankovní dokumentace pro významné české banky včetně přípravy komplexních úvěrových smluv a zajišťovací dokumentace.