Výpis článků

Nejvyšší soud: Přímé fyzické předání směnečné listiny nabyvateli není (v situaci, kdy je směnka uložena u soudu) předpokladem pro to, aby nabyvatel mohl tuto listinu fakticky ovládat, ale nemá z hlediska účelu sledovaného v ustanovení § 1103 odst. 2 o. z. formulovaným požadavkem na předání (tradici) převáděného cenného papíru ani žádný smysl

Nejvyšší soud České republiky v usnesení sp. zn. 29 Cdo 1678/2020, ze dne 31. 5. 2022 posuzoval předpoklady převodu směnky na řad, zejména předání směnky nabyvateli. Podle názoru Nejvyšší soudu se z jednoznačné dikce ustanovení § 1103 odst. 2 o. z. podává, že vlastnické právo k cennému papíru na řad se (stejně jako podle dřívější právní úpravy) převádí rubopisem a smlouvou […]

Nejvyšší soud: Vymezení pojmu „určitá doba“ v zástavní smlouvě ve smyslu § 1311 odst. 2 o. z.

Nejvyšší soud České republiky se v rozsudku sp. zn. 29 ICdo 100/2019, ze dne 22. 9. 2021 vyjádřil k požadavku na vymezení „určité doby“ v zástavní smlouvě ve smyslu § 1311 odst. 2 o. z. Nejvyšší soud konstatoval, že ustálené závěry soudní praxe týkající se vymezení pojmu „určitá doba“ pro účely ustanovení § 155 odst. 4 obč. zák. (např. rozsudek Nejvyššího […]

Nejvyšší soud: Odpovědnost banky třetí osobě za to, že byla zneužita v rámci podvodných schémat, pokud banka neučinila nezbytné prověření svých klientů podle AML zákona

Nejvyšší soud se v rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 3320/2020, ze dne 30. 8. 2021 vyjádřil k právní povaze peněz složených na bankovním účtu (depozita) a k problematice zákonného nároku z odpovědnosti za škodu způsobnou bankou. V posuzovaném případě se majitel bankovního účtu (žalobce) stal obětí podvodu. Ze svého bankovního účtu totiž na základě fiktivní faktury provedl platbu na jiný bankovní účet, ze […]

Podle Nejvyššího soudu je pro způsobilost pohledávek ze smluv k započtení podle § 3028 odst. 3 věty první o. z. rozhodná právní úprava, kterou se řídí smlouvou založený závazkový poměr, z něhož pohledávka vznikla

Nejvyšší soud České republiky se v rozsudku sp. zn. 29 ICdo 82/2019, ze dne 30. 6. 2021 vyjádřil k otázce rozhodné právní úpravy pro posouzení způsobilosti pohledávek ze smluv k započtení podle § 3028 odst. 3 věty první o. z. a k některým dalším otázkám, zejména k otázce lhůty „bez zbytečného dokladu“ ke splnění oznamovací povinnosti vůči postupníku (v případě, že na majetek dlužníka […]

Podle Nejvyššího soudu by znalec při stanovení ceny obvyklé pro účely vyvlastnění měl zohlednit reálnou možnost (za předpokladu nerealizace vyvlastnění), že by vyvlastňovaný pozemek byl v budoucnu funkčně zařazen jako plocha pro jinou výstavbu (odlišná od účelu vyvlastnění; tedy plocha s vyšší obvyklou cenou)

Nejvyšší soud České republiky se v rozsudku sp. zn. 24 Cdo 1291/2020, ze dne 28. 6. 2021 vyjádřil k otázce zjišťování obvyklé ceny vyvlastňovaných pozemků s ohledem na jejich možné (alternativní) využití. Nejvyšší soud vycházel z ustanovení zákona o vyvlastnění, které mimo jiné stanoví, že: (i) cena pozemků se pro účely stanovení náhrady určí vždy podle jejich skutečného stavu ke dni podání […]

Nejvyšší soud k povaze zajišťovací směnky a postavení dlužníka při jejím převodu

Nejvyšší soud České republiky („Nejvyšší soud“) se v rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 1367/2019 ze dne 29. 4. 2021 zabýval některými otázkami v oblasti zajišťovacích směnek v situaci, kdy dlužník k zajištění dluhu vystavil na řad věřitele zajišťovací směnku se směnečnou sumou odpovídající výši zajištěného dluhu. Jelikož přitom dlužník zajištěný dluh včas nezaplatil, prodal věřitel zajišťovací směnku třetí osobě, a to za […]

Advokátní kancelář Achour & Partners poskytuje právní poradenství v oblasti insolvenčního práva, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení.

Advokátní kancelář Achour & Partners poskytuje právní poradenství členovi mezinárodní skupiny společností v oblasti insolvenčního práva. V rámci právního poradenství jsou posuzovány možnosti vedení hlavního a vedlejšího insolvenčního řízení ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení, je řešena možná koordinace s případným insolvenčním řízením jiného zahraničního člena skupiny a jsou konzultovány další aspekty situace, včetně způsobů řešení […]

Možnost přezkumu výše smluvního úroku a postavení slabší strany v podnikatelských vztazích

Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozsudku ze dne 16. 3. 2021 sp. zn. 23 ICdo 56/2019 věnoval možnosti přezkumu smluvního úroku sjednaného mezi nebankovní společností poskytující úvěry a podnikající fyzickou osobou. Výše úrokové sazby v posuzované věci patnáctkrát převyšovala běžnou úrokovou sazbu. Možnost přezkumu smluvního úroku Nejvyšší soud posuzoval především ve vztahu k § 1797 občanského zákoníku, podle […]

Nejvyšší soud k určitosti vymezení pohledávky ve smlouvě o postoupení pohledávky

Nejvyšší soud České republiky se v rozsudku sp. zn. 23 Cdo 3855/2018 ze dne 12. 10. 2020 vyjádřil k otázce určitosti vymezení pohledávky ve smlouvě o postoupení pohledávky. Podle Nejvyššího soudu se bude vlastní smlouva o postoupení pohledávky (tedy vztah mezi postupitelem a postupníkem), i když se týká pohledávek vzniklých před 1. 1. 2014, uzavřená po 1. 1. 2014 řídit úpravou novou, tj. úpravou zákona č. 89/2012 Sb. Jde totiž […]

Ostatní

Zastupování sektorového zadavatele při sjednávání smlouvy o směnečném programu v hodnotě 4 mld. Kč v souvislosti s financováním obnovy vozového parku. Právní poradenství významné zahraniční bance v souvislosti se zajištěním závazků ze syndikovaného úvěru. Právní poradenství sektorovému zadavateli v souvislosti s financováním provozování veřejné dopravy, zejména při aplikací nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) […]

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies