Výpis článků

Nejvyšší soud opětovně potvrdil zákaz tzv. „retrospektivního proroctví“, tedy přístupu „generála po bitvě“

Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 59/2022, ze dne 30. 6. 2022 vyjádřil k otázce přípustnosti posuzování otázky, zda člen statutárního orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, podle skutečností, které se udály či vyšly najevo teprve ex post. Podle právního názoru Nejvyššího soudu vychází-li odvolací soud při posuzování otázky, zda žalovaný jednal s péčí […]

Nejvyšší soud: Ručení člena voleného orgánu právnické osoby podle § 159 odst. 3 ObčZ není podmíněno splatností jeho povinnosti uhradit škodu, kterou právnické osobě způsobil

Nejvyšší soud České republiky („Nejvyšší soud“) se ve svém rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 59/2022 ze dne 30. 6. 2022 zabýval otázkou, k jakému okamžiku vzniká ručení člena voleného orgánu právnické osoby podle § 159 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“), který stanoví: „Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí […]

Nejvyšší soud: Absolutní neplatnost právního úkonu (právního jednání) v režimu právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 nelze dodatečně zhojit ani konvalidací podle § 582 odst. 1 občanského zákoníku

Nejvyšší soud České republiky („Nejvyšší soud“) se v rozsudku sp. zn. 24 Cdo 2749/2020, ze dne 31. 5. 2022 vyjádřil k otázce, zda je možné zhojit nedostatek zákonem stanovené formy právního úkonu (v tehdejší terminologii) právním jednáním podle § 582 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („OZ“) s účinky ex tunc (od počátku), ač takový právní úkon byl […]

V případě § 85 písm. h) zákona o obcích, podle něhož zastupitelstvo rozhoduje o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, je nerozhodné, zda obec vystupuje jako věřitel nebo jako dlužník

Nejvyšší soud České republiky v rozsudku sp. zn. 23 Cdo 1135/2022, ze dne 16. 6. 2022 posuzoval otázku, zda se § 85 písm. h) zákona o obcích (podle něhož zastupitelstvo rozhoduje o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců) aplikuje na případy kdy obec vystupuje jako věřitel nebo jako dlužník. Podle názoru Nejvyššího soudu je nerozhodné, zda obec vystupuje […]

Ústavní soud: Soudy by měly přednostně volit výklad právního jednání, který zakládá jeho platnost. Na smlouvu o smlouvě budoucí nelze co do otázky určitosti klást stejné požadavky jako na samotnou realizační smlouvu

Ústavní soud České republiky („Ústavní soud“) vyhověl nálezem sp. zn. III. ÚS 129/21, ze dne 2. srpna 2022 ústavní stížnosti, neboť rozsudkem krajského soudu a usnesením Nejvyššího soudu bylo porušeno ústavně zaručené právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatel se u okresního soudu domáhal žalobou po městě Dvůr Králové nad Labem („Žalovaný“) zaplacení […]

Nejvyšší soud: Přímé fyzické předání směnečné listiny nabyvateli není (v situaci, kdy je směnka uložena u soudu) předpokladem pro to, aby nabyvatel mohl tuto listinu fakticky ovládat, ale nemá z hlediska účelu sledovaného v ustanovení § 1103 odst. 2 o. z. formulovaným požadavkem na předání (tradici) převáděného cenného papíru ani žádný smysl

Nejvyšší soud České republiky v usnesení sp. zn. 29 Cdo 1678/2020, ze dne 31. 5. 2022 posuzoval předpoklady převodu směnky na řad, zejména předání směnky nabyvateli. Podle názoru Nejvyšší soudu se z jednoznačné dikce ustanovení § 1103 odst. 2 o. z. podává, že vlastnické právo k cennému papíru na řad se (stejně jako podle dřívější právní úpravy) převádí rubopisem a smlouvou […]

Nejvyšší soud: Výpovědní důvod podle § 2310 odst. 1 o. z. je nutné ve výpovědi nájmu prostoru sloužícího podnikání na dobu určitou náležitě skutkově konkretizovat. Žádné ustanovení o skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání výpovědí však nestanoví, že by podmínkou oprávněnosti bylo (ne)prokázání naplnění výpovědního důvodu vypovídané straně současně s výpovědí

Nejvyšší soud České republiky se v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 3329/2021, ze dne 15. 6. 2022 zabýval otázkou, zda je nezbytné současně s výpovědí prokazovat naplnění výpovědního důvodu nájmu prostoru sloužícího podnikání na dobu určitou. Podle právního názoru Nejvyššího soudu ačkoli je výpovědní důvod podle § 2310 odst. 1 o. z. nutné ve výpovědi nájmu prostoru sloužícího podnikání […]

Krajský soud v Brně k umisťování vzájemně si konkurujících stavebních záměrů na sousedních pozemcích

Krajský soud v Brně („Krajský soud“) se ve svém rozhodnutí sp. zn. 30 A 1/2020-133 ze dne 31. 1. 2022 zabýval otázkou, jak by měly stavební úřady postupovat v situaci, kdy dva sousedé požádají ve stejné době o umístění staveb na svých pozemcích, přičemž však tyto stavby jsou mezi sebou vzájemně neslučitelné z důvodu nedodržení minimálního zákonného odstupu mezi nimi. Krajský soud nejprve […]

Nejvyšší soud: Poslanci či senátoři při svých projevech na schůzi komory Parlamentu či jejích orgánů nejednají (bez dalšího) jménem státu ani jinak nerealizují výkon státní moci

Nejvyšší soud České republiky se v rozsudku sp. zn. 23 Cdo 672/2021, ze dne 31. 5. 2022 zabýval otázkou, zda poslanci či senátoři při svých projevech na schůzi komory Parlamentu či jejích orgánů nejednají (bez dalšího) jménem státu ani jinak nerealizují výkon státní moci. Podle právního názoru Nejvyššího soudu poslanci či senátoři při svých projevech na schůzi komory Parlamentu či jejích orgánů nejednají (bez […]

Nejvyšší soud: Právo dovolat se neplatnosti usnesení valné hromady (podle § 428 odst. 1 z. o. k.) je jedním z práv spojených s akciemi (ve smyslu § 3 odst. 1 věty druhé zákona č. 134/2013 Sb.), které akcionář po dobu prodlení se splněním povinnosti předložit listinné akcie na majitele k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové akcie na jméno podle § 3 odst. 1 věty první zákona č. 134/2013 Sb. není oprávněn vykonávat

Nejvyšší soud České republiky se v usnesení sp. zn. 27 Cdo 2805/2021, ze dne 21. 6. 2022 zabýval otázkou práva dovolat se neplatnosti usnesení valné hromady po dobu prodlení se splněním povinnosti předložit listinné akcie na majitele k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové akcie na jméno podle § 3 odst. 1 věty první zákona č. 134/2013 Sb. Podle Nejvyššího […]

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies