Výpis článků

Nejvyšší soud: Důvod zamítnutí návrhu na zrušení rozhodčího nálezu podle § 33 zákona o rozhodčím řízení není dán tehdy, jestliže straně, která se domáhá zrušení rozhodčího nálezu, nebylo zprostředkováno oznámení rozhodce rozhodčímu soudu o okolnostech, které by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti o jeho nepodjatosti

Nejvyšší soud České republiky posuzoval v rozsudku sp. zn. 23 Cdo 2193/2022 procesní důsledky situace, kdy předseda rozhodčího senátu rozhodčího soudu sice oznámil rozhodčímu soudu okolnosti, které by mohly být významné pro posouzení jeho nepodjatosti, avšak okolnosti v oznámení nebyly dále zprostředkovány stranám rozhodčího řízení. Nejvyšší soud České republiky posuzoval zejména, zda platí i v takovém případě § 33 […]

Nejvyšší soud České republiky: institut odpovědnosti za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s krizovým opatřením je speciální normou obsahující zvláštní skutkovou podstatu odpovědnosti státu za škodu. Zakládá přitom odpovědnost bez zřetele na zavinění a nevyžaduje, aby škoda byla vyvolána nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem

Nejvyšší soud České republiky se zabýval dovoláním žalobkyně – obchodní společnosti, ve sporu o náhradu škody, která jí měla vzniknout v důsledku krizových opatření, jimiž byl omezen a posléze zcela zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovně žalobkyně. Tvrzená škoda podle žalobkyně představuje ušlý zisk za období od 28. 10. 2020 do 28. 2. 2021 ve výši 1 100 123 Kč. Žalobkyně zdůraznila, že stát podle […]

Základní předpoklady naplnění podmínek pro liberaci (zproštění povinnosti k náhradě škody) škůdce podle § 2913 odst. 2 o. z.

Nejvyšší soud České republiky v rozsudku sp. zn. 23 Cdo 125/2022, ze dne 25. 4. 2023 shrnul základní předpoklady naplnění podmínek pro liberaci (zproštění povinnosti k náhradě škody) škůdce podle § 2913 odst. 2 o. z. Podle názoru Nejvyššího soudu České republiky je účelem a smyslem § 2913 odst. 2 o. z. umožnit škůdci, aby se na základě zvláštních důvodů, […]

Nejvyšší soud: Podmínky pro liberaci škůdce podle § 2913 odst. 2 o. z.

Nejvyšší soud České republiky se v rozsudku sp. zn. 23 Cdo 125/2022, ze dne 25. 4. 2023, zabýval otázkou naplnění podmínek pro liberaci škůdce podle § 2913 odst. 2 o. z.  Podle právního názoru Nejvyššího soudu České republiky, účelem a smyslem § 2913 odst. 2 o. z. je umožnit škůdci, aby se na základě zvláštních důvodů, jež mají objektivní […]

Jestliže nájemce bytu (domu) provede úpravu, přestavbu či jinou změnu bytu (domu) bez souhlasu pronajímatele, je pronajímatel oprávněn domáhat se uvedení bytu (domu) do původního stavu nejen při skončení nájmu, ale i v průběhu jeho trvání. Úvahy ohledně účelnosti a hospodárnosti uvedení věci (bytu) do původního stavu zde nemají místo

Jaké jsou právní důsledky situace kdy nájemce bytu (domu) provede úpravu, přestavbu či jinou změnu bytu (domu) bez souhlasu pronajímatele? Je pronajímatel oprávněn domáhat se uvedení bytu (domu) do původního stavu až při skončení nájmu nebo i v průběhu jeho trvání? Jakou roli hrají úvahy ohledně účelnosti a hospodárnosti uvedení věci (bytu) do původního stavu. Právě těmito otázkami se zabýval […]

Nejvyšší soud: Smysl a účel zákona nevyžaduje, aby již přijaté rozhodnutí většiny spoluvlastníků (většinového spoluvlastníka) muselo být neplatné. Naopak zákonu bude učiněno za dost tím, že rozhodnutí sice zůstane platné, ale opominutý spoluvlastník má stejné právo obrátit se na soud jako spoluvlastník přehlasovaný

Nejvyšší soud České republiky posuzoval v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 835/2022, ze dne 25. 4. 2023, právní následky opominutí menšinového spoluvlastníka při rozhodování většinového spoluvlastníka v rámci mimořádné správy podle § 1129 odst. 1 a 2 o. z. Podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 835/2022, ze dne 25. 4. 2023 z textu zákona se jasně podává, že spoluvlastník přehlasovaný […]

Nejvyšší soud: U nepojmenovaných smluv určují obsah smlouvy sami její účastníci, kteří si upraví vzájemná práva a povinnosti, jež tvoří obsah smlouvy, která je právním důvodem jejich vzniku. Není-li v určité otázce účastníky nic smluveno, použijí se na závazkový právní vztah vzniklý z nepojmenované smlouvy analogicky ta zákonná ustanovení, která upravují závazkový právní vztah obsahem a účelem nejbližší

Nejvyšší soud České republiky se v rozsudku sp. zn. 33 Cdo 1261/2022, ze dne 24. 5. 2023 zabýval právní povahou tzv. nepojmenovaných smluv (tedy smluv, jež právní řád výslovně jako smluvní typy neupravuje). Podle právního názoru Nejvyššího soudu České republiky, ustanovení občanského zákoníku zakotvují smluvní volnost stran při vzniku jejich závazku v tom směru, že při úpravě svých vzájemných práv a povinností nejsou […]

Nejvyšší soud: Za součást záměru prodeje majetku obce podle § 39 zákona o obcích nelze považovat jiný dokument (např. pravidla prodeje), na který je záměrem odkazováno, avšak záměr neobsahuje znění tohoto dokumentu

Nejvyšší soud České republiky se v rozsudku sp. zn. 23 Cdo 389/2023, ze dne 4. 5. 2023, vyjádřil k otázce přípustnosti odkazu na jiný dokument v oznámení záměru prodeje majetku obce. Podle právního názoru Nejvyššího soudu České republiky, aby se „pravidla prodeje“ stala součástí záměru podle § 39 zákona o obcích a podmínkou zamýšlené dispozice s majetkem obce, musel by záměr obsahovat text […]

Nejvyšší soud: Zásadně je možné ve stanovách akciové společnosti upravit funkční období členů volených orgánů jako časově neomezené

Je přípustné sjednat funkční období členů volených orgánů akciové společnosti jako časově neomezené? Touto otázkou se zabýval Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 27 Cdo 1915/2022, ze dne 17. 5. 2023. Ohledně možnosti sjednat si, že funkční období členů volených orgánů nebude časově omezeno, dosud nepanovala v právní praxi shoda. Nejvyšší soud tuto otázku vyřešil zcela jednoznačně.    Nejvyšší soud […]

Nejvyšší soud: Povahy lhůty pro podání žaloby o neoprávněnost výpovědi z nájmu bytu podle § 2290 o. z.

Nejvyšší soud České republiky se v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 3259/2022, ze dne 22. 3. 2023 zabýval povahou dvouměsíční lhůta podle § 2290 o. z. k podání návrhu soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď z nájmu bytu oprávněná. Podle právního názoru Nejvyššího soudu České republiky v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 3259/2022, ze dne 22. 3. 2023 je dvouměsíční lhůta podle § […]

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies