Jiří Štádler vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia absolvoval několik odborných stáží a působil jako právní asistent jak u orgánů státní správy včetně soudů, tak u významné české advokátní kanceláře, kde získal zkušenosti, mimo jiné, v oblasti fúzí a akvizic obchodních korporací, nemovitostních projektů, soudních sporů a správních řízení, včetně správního řízení.

Jiří se specializuje na oblast práva občanského a obchodního. Jiří poskytuje právní poradenství v oblasti akvizic společností včetně due diligence, nemovitostních projektů, výstavby developerských projektů a projektů dopravní infrastruktury a soudních sporů. Jiří se účastnil významných transakcí v oblasti akvizic tuzemských obchodních společností a nemovitostních a developerských projektů souvisejících s výstavbou a revitalizací rozvojových lokalit v Praze.

V rámci Achour & Partners se Jiří, mimo jiné, podílel na následujících transakcích a zastupování investorů:

  • Právní poradenství mezinárodní fintechové společnosti při implementaci jejího know-how do systému jedné z předních českých bank, včetně vytvoření struktury transakce a rámcových podmínek pro dlouhodobou spolupráci obou subjektů, umožnění využití inovativních řešení a podporu při implementaci navrhovaných řešení do bankovního prostřední, účasti na vyjednávacím procesu a přípravy komplexní smluvní dokumentace včetně smluv opravňujících banku užívat práva k duševnímu vlastnictví investora.
  • Právní poradenství pro významného sektorového zadavatele v souvislosti s revitalizací stávajících rozvojových lokalit napojených na dopravní infrastrukturu v hodnotě přesahující 4 miliardy Kč, včetně vypracování komplexní metodiky a rozboru právních otázek spojených se všemi fázemi revitalizačních transakcí, od výběru vhodného investora, přípravnou fázi, realizační fázi a zahájení provozu a komplexní analýza rizik spojených s každou fází transakce a možností minimalizace rizik.
  • Právní poradenství významnému sektorovému zadavateli v hodnotě přesahující 4 miliardy Kč, zejména v souvislosti s výstavbou v rozvojové lokalitě tvořící plánovaný dopravní uzel veřejné dopravy, napojení na soukromou dopravu a výstavbou související dopravní infrastruktury a navazující výstavby soukromých investorů, včetně zajištění spolupráce soukromých a veřejných subjektů, včetně vypracování komplexní smluvní dokumentace minimalizující rizika sektorového zadavatele jako investora a zajištění právního uspořádání v lokalitě splňujícího požadavky právních předpisů a chránících zájmy sektorového zadavatele jako investora.
  • Právní poradenství významnému sektorovému zadavateli v souvislosti s revitalizací rozvojové lokality v Praze navazující na významný dopravní uzel v hodnotě převyšující 2 miliardy Kč, včetně vypracování komplexní smluvní dokumentace zahrnující podmínky spolupráce mezi sektorovým zadavatelem a investorem, podmínky inženýrské a projektové přípravy, zřizování služebností, budoucí prodej pozemků, principy vzájemného vypořádání pro případ předčasného ukončení spolupráce či právní aspekty faktického propojení podzemní stavby se samostatným účelovým určením s horní stavbou tvořící součást pozemku.
  • Právní poradenství významné české developerské a investiční skupině v souvislosti s navázáním spolupráce a založení společného podniku s dalšími investory za účelem rozvoje developerských lokalit v Praze a okolí, včetně přípravy komplexní smluvní dokumentace zajišťující spolupráci mezi investory a nastavení procesů v rámci společných podniků zajišťující řešení případných neshod mezi akcionáři či následného vstupu dalších strategických investorů do projektů.
  • Právní poradenství významnému zahraničnímu investorovi při založení svěřenského fondu podle českého práva.
  • Právní poradenství významné developerské společnosti v oblasti stavebního práva.
  • Právní poradenství subjektu územní samosprávy v souvislosti s navázáním spolupráce se soukromým investorem ve věci výstavby dostupného družstevního bydlení včetně komplexní právní analýzy možných postupů a přípravy komplexní smluvní dokumentace zajišťující spolupráci a výstavbu bytových objektů, založení a fungování bytového družstva a nastavení procesů využití stavebních objektů po dokončení výstavby.

Jiří je rovněž autorem řady odborných příspěvků a článků v oblasti věcných práv, závazkových vztahů a obchodních korporací. Ve své publikační činnosti se zabýval, mimo jiné, vybranými aspekty spoluvlastnictví nemovitých věcí po novele občanského zákoníku, praktickými aspekty zákazu zcizení a zatížení z pohledu financování nebo metodami oceňování nemovitých věcí v rámci developerských projektů.