V souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění je věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb Česká advokátní komora. Na internetové adrese www.cak.cz lze nalézt podrobné informace k tomuto způsobu řešení spotřebitelského sporu, včetně jeho zahájení.

ACHOUR & PARTNERS poskytuje spotřebitelům informace o podmínkách poskytování právních služeb včetně informací o odměně za poskytované právní služby či o způsobu jejího určení před zahájením poskytování právních služeb spotřebiteli. Odměna za poskytování právních služeb ACHOUR & PARTNERS odpovídá sjednaným podmínkám a je stanovena ve smlouvě o poskytování právních služeb spotřebiteli. Smlouva o poskytování právních služeb se spotřebitelem se uzavírá před zahájením poskytování právních služeb.

Výše odměny za poskytování právních služeb ACHOUR & PARTNERS je vždy stanovena na základě individuální dohody se spotřebitelem. Výše odměny je zpravidla stanovena s přihlédnutím na časovou a odbornou náročnost a při zohlednění hodnoty případu. Odměna za poskytování právních služeb ACHOUR & PARTNERS může být podle dohody se spotřebitelem sjednána jako odměna hodinová, odměna stanovená pevnou částkou za konkrétní právní služby, případně jako odměna paušální či podílová. Pokud je odměna stanovena jako hodinová, vychází ACHOUR & PARTNERS z počtu hodin odpracovaných na případu, za něž účtuje předem stanovené hodinové sazby; v takovém případě ACHOUR & PARTNERS náleží odměna ve výši odpovídající skutečně provedené práci vypočtená s použitím hodinových sazeb stanovených zpravidla zvlášť pro advokáty (podle jejich seniority), advokátní koncipienty a právní asistenty.

Není-li dohodnuto jinak, ACHOUR & PARTNERS provádí vyúčtování poskytnutých služeb spotřebitelům jednou měsíčně, zpravidla do patnáctého dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byly právní služby poskytnuty, a jednotlivé faktury jsou zpravidla vystavovány za každý měsíc poskytování právních služeb. Ke každé faktuře je zpravidla připojena příloha obsahující přehled všech poskytnutých právních služeb, včetně (i) jména osoby poskytující právní službu; (ii) data poskytnutí právní služby; (iii) popisu obsahu poskytnuté právní služby a (iv) doby trvání konkrétní právní služby. Faktury a daňové doklady včetně příloh mohou být zasílány ve formátu PDF na elektronickou adresu spotřebitele, případně prostřednictvím datových schránek, pokud tento způsob zasílání dokladů bude podle platné právní úpravy možný. Faktury ACHOUR & PARTNERS jsou splatné ke dni uvedenému na faktuře.

Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto mezi spotřebitelem a ACHOUR & PARTNERS jinak, budou právní služby poskytovány formou dílčích zdanitelných plnění. Ke sjednané odměně se uplatní DPH v souladu s platnými právními předpisy. Pro účely DPH ve vztahu k odměně je poskytnutí právních služeb ACHOUR & PARTNERS považováno zpravidla za uskutečnění zdanitelného plnění dnem vydání příslušné faktury. Odměna bude uvedena jako cena plnění bez DPH, výše DPH, výše DPH v procentech a jako celková cena plnění (odměna) včetně DPH. V případě, že dojde v době plnění právních služeb ke změně výše sazby DPH, bude ACHOUR & PARTNERS účtovat DPH podle aktuální výše sazby DPH vyplývající z právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Spotřebitel je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb s ACHOUR & PARTNERS písemně kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. V případě výpovědi smlouvy o poskytování právních služeb kteroukoli smluvní stranou činí výpovědní doba tři měsíce a počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně, není-li ve smlouvě o poskytování právních služeb stanovena jiná výpovědní doba či jiné podmínky ukončení.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies