Zásady ochrany soukromí

ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Panská 7, 110 00 Praha 1, IČ: 28 95 64 60, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 155716 ("ACHOUR & PARTNERS" nebo "Správce") je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES ("Nařízení GDPR")[1].

ACHOUR & PARTNERS při své činnosti klade důraz na ochranu soukromí a zpracovávaných osobních údajů. Tyto zásady ochrany soukromí ("Zásady") obsahují informace zejména pro naše klienty a další osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány ("Subjekt údajů") o podmínkách zpracování osobních údajů.

Tyto Zásady se vztahují na zpracování osobních údajů (i) na základě souhlasu Subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů k předem stanovenému účelu, (ii) pro účely splnění smluvních povinností při výkonu advokacie (výkon právních služeb a poskytování poradenství v oblasti práva, plnění požadavků a pokynů klientů, ochrana jejich práv), (iii) splnění smluv ACHOUR & PARTNERS s obchodními partnery, dodavateli či nájemci (vztahy s dodavateli, fakturace, dodání zboží apod.), (iv) splnění právních povinností (např. zákonné povinnosti v oblasti účetnictví a daní, pracovněprávní vztahy, plnění povinností uložených zákonem o advokacii a předpisy vydanými Českou advokátní komorou, zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, účetními a daňovými předpisy atd.) a (v) pro účely oprávněných zájmů ACHOUR & PARTNERS podle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (spočívající např. v komunikaci smluvních stran, prokázání našich nároků, péče o klienty, dodavatele, optimalizaci fungování webových stránek, kontaktní formulář na webových stránkách apod.).

Povaha a rozsah zpracování osobních údajů se liší podle toho, zda se jedná o obchodní smlouvu, pracovněprávní záležitost, o advokátní úschovu, převod nemovitosti či jinou transakci; v každém případě zpracováváme pouze ty údaje, které jsou pro danou právní službu nezbytné.

Webové stránky ACHOUR & PARTNERS

ACHOUR & PARTNERS zpracovává osobní údaje obsahující IP adresu, operační systém, druh prohlížeče a koncové zařízení uživatele. Webové stránky používají Google Tag Manager a Google Analytics.

Právním základem pro zpracování uvedených osobních údajů je oprávněný zájem ACHOUR & PARTNERS za účelem optimalizace provozu webových stránek.

Komunikace

ACHOUR & PARTNERS zpracovává osobní údaje odesílatele elektronického formuláře, zejména e-mailovou adresu, telefonní číslo a veškeré další údaje, které odesílatel do elektronického formuláře uvede za účelem komunikace nebo navázání kontaktu s ACHOUR & PARTNERS. Právním základem pro zpracování uvedených osobních údajů k vymezenému účelu je oprávněný zájem ACHOUR & PARTNERS, a to z titulu článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR.

Newslettery

ACHOUR & PARTNERS může zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo za účelem zasílání newsletteru nebo jiného obchodního sdělení.

Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas Subjektu údajů. Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu ACHOUR & PARTNERS.

Kariéra

ACHOUR & PARTNERS zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání, zejména jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fotografii, informace o kvalifikaci a vzdělání a další údaje týkající se uchazeče o zaměstnání uvedené v zaslaném CV či průvodním dopisu.

Účelem a právním základem pro zpracování uvedených osobních údajů je výběr vhodného uchazeče k obsazení vypsané pracovní pozice a případného kontaktování uchazečů, a to z titulu článku 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení GDPR (jednání před uzavřením pracovní smlouvy a oprávněné zájmy ACHOUR & PARTNERS).

Vaše osobní údaje bude ACHOUR & PARTNERS zpracovávat do skončení výběrového řízení a uplynutí zkušební doby vybranému uchazeči.

Plnění smlouvy

ACHOUR & PARTNERS zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, číslo bankovního spojení a další osobní údaje nezbytné pro účely plnění smlouvy.

Povaha a rozsah osobních údajů se liší podle toho, zda se jedná o smlouvu o poskytování právních služeb, obchodní smlouvu, pracovněprávní záležitost, o advokátní úschovu, převod nemovitosti či rozvod a řízení o péči a výživném; v každém případě zpracováváme pouze ty údaje, které jsou pro danou právní službu nezbytné.

Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy trvá po celou dobu trvání smlouvy a dále po dobu 10 let od jejího skončení.

Právní povinnost

ACHOUR & PARTNERS může dále zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, číslo bankovního spojení a další osobní údaje nezbytné pro plnění právních povinností (zejména ve vztahu k České advokátní komoře a orgánům veřejné moci).

Právním základem zpracování osobních údajů za tímto účelem je právní povinnost, a to z titulu článku 6 odst. 1 Nařízení GDPR.

Třetí osoby

ACHOUR & PARTNERS při poskytování právních služeb zpracovává rovněž osobní údaje osob, které klienty nejsou a vůči kterým musí advokát hájit práva svého klienta. Zpravidla se jedná o osoby, s nimiž klient jedná o uzavření smlouvy nebo vede spor, případně o zástupce takových osob.

Zpracování osobních údajů osob, které nejsou současnými ani bývalými klienty ACHOUR & PARTNERS, je nezbytné pro účely oprávněných zájmů klientů ACHOUR & PARTNERS, a to konkrétně uplatnění nebo obhajobu nároků, respektive práv a zájmů. Rozsah zpracovávaných osobních údajů se liší podle okolností případu.

Doba uchovávání

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou uchovávány do odvolání souhlasu, nikoli však déle než po dobu v souhlasu uvedenou. Poté jsou osobní údaje zlikvidovány.

V ostatních případech je doba uchování osobních údajů různá podle právního základu (titulu) zpracování. Obecně osobní údaje uchováváme po dobu trvání spolupráce na základě smluvního vztahu, po dobu trvání právní povinnosti nebo po dobu trvání vztahu zaměstnance, statutárního zástupce, kontaktní osoby nebo oprávněné osoby. Po uplynutí této doby Vaše osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou právními předpisy nebo po dobu, která je slučitelná s našimi oprávněnými zájmy a nutná pro uplatnění případných nároků.

Příjemci nebo zpracovatelé osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje sdílíme s jiným subjektem, dbáme na to, aby byla zajištěna ochrana Vašich osobních údajů. Naše advokátní kancelář je ze zákona vázána povinností mlčenlivosti. ACHOUR & PARTNERS může předat dílčí informace včetně osobních údajů při respektování a dodržení povinnosti mlčenlivosti následujícím subjektům:

  • zpracovatelům (spolupracujícím advokátům, poskytovatelům IT služeb a aplikací, poskytovatelům účetních a daňových nebo jiných poradenských služeb); a
  • orgánům veřejné moci a jiným osobám, jestliže je to nezbytné (i) pro poskytování právních služeb, (ii) pro úspěšné uplatnění nároků nebo hájení práv a oprávněných zájmů ACHOUR & PARTNERS, a (iii) pro splnění povinností uložených právními předpisy.

Předávání osobních ůdajů do třetích zemí

ACHOUR & PARTNERS nepředává osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii ani mezinárodním organizacím. Pokud využíváme cloudová uložiště, jsou tato umístěna v rámci Evropské unie a je tak zajištěna úroveň ochrany vyžadovaná platnou právní úpravou.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů může uplatnit následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům týkajícím se Subjektu údajů (podle článku 15 Nařízení GDPR);
  • právo na opravu či doplnění osobních údajů (podle článku 16 Nařízení GDPR);
  • právo na výmaz všech nebo některých osobních údajů, pokud (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracování, (iii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) byl vyjádřen opodstatněný nesouhlas (vzneseny námitky) proti zpracování (podle článku 17 Nařízení GDPR);
  • právo na omezení zpracování[2](podle článku 17 Nařízení GDPR);
  • právo vznést námitku proti zpracování (podle článku 21 odst. 1 Nařízení GDPR);
  • právo na přenositelnost osobních údajů (podle článku 20 Nařízení GDPR); a
  • odvolání uděleného souhlasu[3] (podle článku 7 Nařízení GDPR).

Uplatnění některých práv je s ohledem na advokátní povinnost mlčenlivosti pro některé subjekty (zejména protistrany našich klientů) omezeno.

Svá práva ve vztahu k osobním údajům můžete uplatnit u Správce s využitím uvedených kontaktních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo žádostí týkajících se těchto Zásad nebo za účelem uplatnění práv Subjektu údajů lze ACHOUR & PARTNERS kontaktovat na e-mailové adrese: office@achourpartners.com.

Pro doplňující informace o právech a povinnostech souvisejících se zpracováním osobních údajů doporučujeme obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


[1] Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
[2] Toto právo se nedotýká zpracovávání osobních údajů na základě zákonných povinností ACHOUR & PARTNERS.
[3] Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování, které je založeno na základě jiného právního důvodu.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies