Nejvyšší soud České republiky se v rozsudku sp. zn. 27 Cdo 1916/2019 ze dne 24. 8. 2020 vyjádřil k aplikaci § 68 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen "z. o. k."), podle kterého soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele obchodní korporace rozhodnout, že člen nebo bývalý člen jejího statutárního orgánu ručí za splnění povinností obchodní korporace, a to jestliže bylo rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku, a příslušný člen nebo bývalý člen statutárního orgánu obchodní korporace věděli nebo měli a mohli vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné.

Podle Nejvyššího soudu je pro aplikaci § 68 odst. 1 z. o. k. z časového hlediska rozhodné, zda za účinnosti tohoto ustanovení došlo k jednání člena (nebo bývalého člena) statutárního orgánu korporace spočívajícího v tom, že "neučinil v rozporu s péčí řádného hospodáře za účelem odvrácení úpadku obchodní korporace vše potřebné a rozumně předpokladatelné". Naopak to, zda za účinnosti tohoto ustanovení vznikl nebo se stal splatným zajišťovaný závazek, pro použitelnost citovaného ustanovení rozhodné není. Jinými slovy, ručení podle § 68 odst. 1 z. o. k. může být soudem založeno i ve vztahu k pohledávkám, které vznikly nebo se staly splatnými před účinností z. o. k. (pokud k porušení příslušné povinnosti člena či bývalého člena statutárního orgánu došlo za jeho účinnosti).

Pro úplnost je však třeba dodat, že novelou z. o. k. účinnou od 1. 1. 2021 bude § 68 z. o. k. zrušen. Jeho funkci do určité míry převezme novelizovaný § 66 z. o. k., podle kterého bude platit, že pokud člen (či bývalý člen) statutárního orgánu přispěje porušením svých povinností k úpadku obchodní korporace a bude-li v insolvenčním řízení již rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude soud oprávněn rozhodnout (a) o povinnosti vydat do majetkové podstaty prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch obdržený od obchodní korporace, a to až za období 2 let zpět před zahájením insolvenčního řízení, a (b) při prohlášení konkursu na majetek obchodní korporace o povinnosti poskytnout do majetkové podstaty plnění až do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku obchodní korporace.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies