Prohlášení a ujištění se používají u všech významnějších akvizičních transakcí bez ohledu na to, zda bazickým aktivem převodu jsou přímo konkrétní areály, nemovitosti, technologická zařízení, závody atp. nebo zda jsou předmětem převodu akcie či podíly v cílových společnostech. Ve všech těchto akvizičních transakcích patří prohlášení a ujištění k nejdůležitější a nejobsáhlejší části transakční dokumentace. Co jsou prohlášení a ujištění, jaký je vztah mezi vlastnostmi převáděného aktiva a prohlášeními a ujištěními, jak inkorporovat prohlášení a ujištění vztahující se k obchodnímu závodu či k nemovitým věcem na akcie či podíly? Těmito komplikovanými otázkami se zabývali Gabriel Achour a Tereza Fröhlichová v odborném článku publikovaném v EPRAVO.CZ Magazine.