Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 23 Cdo 1176/2020, ze dne 24. 6. 2020 konstatoval, že plnění lze navyšovat o DPH pouze v případech, kdy tato možnost byla smluvně zakotvena. Pro posouzení otázky významu změny sazby DPH v průběhu trvání smluvního závazkového vztahu je rozhodný obsah ujednání stran, k jehož zjištění slouží zákonná pravidla výkladu projevu vůle stran. Jestliže strany nesjednaly, zda částka zahrnuje DPH, či nikoliv, je ve smyslu ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu nutno ujednání stran vyložit jako ujednání o částce konečné. Změna DPH v průběhu účinnosti smlouvy má význam pouze pro fiskální vztah a je tedy bez vlivu na samotný závazkový vztah účastníků. Bylo tedy na stranách smlouvy, aby případnou změnu DPH promítly do smluvních ujednání.