Rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 1291/2020, ze dne 28. 6. 2021 byla judikována možnost zahrnutí budoucího zhodnocení pozemku změnou územně plánovací dokumentace (územního plánu) jako faktoru navýšení obvyklé ceny ve znaleckém posudku pro účely vyvlastnění jako tzv. spekulativního aspektu.