• Focus

  Transakční praxe:
  Stát jako nájemce a dopady ustanovení § 12a zákona o majetku ČR na jednání o obsahu smlouvy

  Hospodaření a nakládání s majetkem státu je regulováno
  zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
  vystupování v právních vztazích, v platném znění ("Zákon o majetku ČR").

 • Focus

  Transakční praxe:
  Veřejné zakázky a korporátní akvizice

  Volba zadávacího řízení pro korporátní akvizici ve smyslu
  rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 139/2020 – 125

 • Focus

  Klimatická žaloba:

  Klimatická žaloba: Podle rozhodnutí Městského soudu v Praze musí
  Česká republika zpřísnit opatření, která slouží ke zmírnění
  či zpomalení změny klimatu

 • Focus

  Transakční praxe:
  Postoupení smlouvy

  Postoupení smlouvy je standardní obchodní transakcí, která se v praxi
  běžně používá, a která umožňuje relativně rychle a bezpečně převést
  práva a povinnosti ze závazkového vztahu založeného postupovanou
  smlouvou. U postoupení smlouvy je nezbytné vždy rozlišovat mezi úpravou
  soukromoprávní a úpravou veřejných zakázek.

 • Focus

  Věcná práva:
  Právo stavby

  Právo stavby je v praxi užívaný právní nástroj, který opravňuje stavebníka
  k tomu, aby měl na cizím pozemku umístěnu stavbu. Stavba, kterou stavebník
  postaví na cizím pozemku na základě práva stavby, se však nestane součástí
  pozemku, ale nestává se ani samostatnou věcí.

 • Focus

  Posouzení dohod o narovnání
  uzavíraných městy a obcemi z pohledu
  právní úpravy veřejných zakázek a nedovolené
  veřejné podpory

  Jelikož města a obce naplňují podle § 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
  zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění postavení tzv. veřejného
  zadavatele, je v rámci posuzování uzavření narovnáníz pohledu města či obce
  nezbytné provést revizi z pohledu práva veřejných zakázek.

 • Focus

  Dohody o narovnání z pohledu
  povinnosti péče řádného hospodáře
  členů orgánů měst a obcí

  Mnoho měst a obcí nepoužívá při řešení sporů dohodu o narovnání z důvodu případné odpovědnosti za porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Přitom uzavření dohody o narovnání není právně nedovolené řešení, naopak. Uzavření dohody o narovnání je často výhodnějším řešením než nejistý výsledek soudního sporu.

 • Focus

  Význam judikatury
  v českém právním řádu

  Jednou z nejvíce frekventovaných otázek v praxi je otázka významu judikatury (ustálené rozhodovací praxe) v českém právním řádu, otázka její závaznosti a význam právní argumentace odkazem na existující soudní rozhodnutí.

 • Focus

  Transakční praxe: Realizace výstavby
  v případě veřejnoprávních povolení
  vydaných ve prospěch třetí osoby

  V praxi často vzniká otázka, zda je vlastník pozemku oprávněn provést stavbu, pokud veřejnoprávní povolení k realizaci stavby obstarávala s jeho souhlasem třetí osoba vlastním jménem a veřejnoprávní povolení (zejména stavební povolení) byla vydaná ve prospěch této třetí osoby.

 • Focus

  Transakční praxe:
  Rozdělení odštěpením

  Rozdělení odštěpením je druhem tzv. přeměn obchodních společností, které v praxi využívají obchodní společnosti nebo družstva, a na jeho základě lze provést vyčlenění souboru jmění, které přejde do nově založené obchodní společnosti nebo družstva. Jde o standardní transakci, která není (přes svoji jistou administrativní náročnost) komplikovaná.

 • Focus

  Péče řádného hospodáře:
  Podstata a specifika ve vztahu
  k městským servisním společnostem

  Otázka péče řádného hospodáře je jednou z nevíce frekventovaných právních otázek v praxi. Vrchní soud v Olomouci se ve svém rozhodnutí ze dne 20. 10. 2021, sp. zn. 8 Cmo 113/2021, zabýval obsahem povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře členů volených orgánů tzv. městských servisních společností a dovodil, že splnění povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře (zejména posouzení naplnění složek informovanosti a pečlivosti) je (mimo jiné) třeba zkoumat i s ohledem na povahu konkrétní obchodní korporace (např. právě na povahu tzv. městských servisních společností).

 • Focus

  Transakční praxe:
  Vybrané motivy přeměn obchodních společností

  Na základě přeměn obchodních společností dochází k fúzím (slučování, splynutí), rozdělením (rozdělení, odštěpení), změnám právní formy obchodních společností, převodům jmění na společníka popřípadě k přeshraničním přemístěním sídla obchodních společností. Ekonomické subjekty volí přeměny většinou z transakčních důvodů, přidruženým motivem je pak hledisko řízení rizik.

 • Focus

  Autorské dílo
  a práva vlastníka stavby

  Práva vlastníka stavby na straně jedné a práva autora architektonického díla na straně druhé se v praxi často dostávají do vzájemného střetu, zejména v případě, kdy je nutné stavbu, která je vyjádřením architektonického díla, změnit či případně zdemolovat. Vyvstávají tak nové právní situace, které je nezbytné řešit.

Kariéra

Hledáme opravdové talenty

Nabízíme talentovaným právníkům příležitost podílet se na významných transakcích.
Číst více

O nás

Hledáme pragmatická řešení

Poskytujeme právní služby jak českým, tak nadnárodním společnostem ze všech oblastí průmyslu a obchodu. Mezi naše klienty se řadí jak velké mezinárodní korporace, tak střední a menší podnikatelské subjekty, veřejný sektor a soukromí investoři.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies