• Focus

  Věcná práva:
  Právo stavby

  Právo stavby je v praxi užívaný právní nástroj, který opravňuje stavebníka
  k tomu, aby měl na cizím pozemku umístěnu stavbu. Stavba, kterou stavebník
  postaví na cizím pozemku na základě práva stavby, se však nestane součástí
  pozemku, ale nestává se ani samostatnou věcí.

 • Focus

  Posouzení dohod o narovnání
  uzavíraných městy a obcemi z pohledu
  právní úpravy veřejných zakázek a nedovolené
  veřejné podpory

  Jelikož města a obce naplňují podle § 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
  zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění postavení tzv. veřejného
  zadavatele, je v rámci posuzování uzavření narovnáníz pohledu města či obce
  nezbytné provést revizi z pohledu práva veřejných zakázek.

 • Focus

  Dohody o narovnání z pohledu
  povinnosti péče řádného hospodáře
  členů orgánů měst a obcí

  Mnoho měst a obcí nepoužívá při řešení sporů dohodu o narovnání z důvodu případné odpovědnosti za porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Přitom uzavření dohody o narovnání není právně nedovolené řešení, naopak. Uzavření dohody o narovnání je často výhodnějším řešením než nejistý výsledek soudního sporu.

 • Focus

  Význam judikatury
  v českém právním řádu

  Jednou z nejvíce frekventovaných otázek v praxi je otázka významu judikatury (ustálené rozhodovací praxe) v českém právním řádu, otázka její závaznosti a význam právní argumentace odkazem na existující soudní rozhodnutí.

 • Focus

  Transakční praxe: Realizace výstavby
  v případě veřejnoprávních povolení
  vydaných ve prospěch třetí osoby

  V praxi často vzniká otázka, zda je vlastník pozemku oprávněn provést stavbu, pokud veřejnoprávní povolení k realizaci stavby obstarávala s jeho souhlasem třetí osoba vlastním jménem a veřejnoprávní povolení (zejména stavební povolení) byla vydaná ve prospěch této třetí osoby.

 • Focus

  Transakční praxe:
  Rozdělení odštěpením

  Rozdělení odštěpením je druhem tzv. přeměn obchodních společností, které v praxi využívají obchodní společnosti nebo družstva, a na jeho základě lze provést vyčlenění souboru jmění, které přejde do nově založené obchodní společnosti nebo družstva. Jde o standardní transakci, která není (přes svoji jistou administrativní náročnost) komplikovaná.

 • Focus

  Péče řádného hospodáře:
  Podstata a specifika ve vztahu
  k městským servisním společnostem

  Otázka péče řádného hospodáře je jednou z nevíce frekventovaných právních otázek v praxi. Vrchní soud v Olomouci se ve svém rozhodnutí ze dne 20. 10. 2021, sp. zn. 8 Cmo 113/2021, zabýval obsahem povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře členů volených orgánů tzv. městských servisních společností a dovodil, že splnění povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře (zejména posouzení naplnění složek informovanosti a pečlivosti) je (mimo jiné) třeba zkoumat i s ohledem na povahu konkrétní obchodní korporace (např. právě na povahu tzv. městských servisních společností).

 • Focus

  Transakční praxe:
  Vybrané motivy přeměn obchodních společností

  Na základě přeměn obchodních společností dochází k fúzím (slučování, splynutí), rozdělením (rozdělení, odštěpení), změnám právní formy obchodních společností, převodům jmění na společníka popřípadě k přeshraničním přemístěním sídla obchodních společností. Ekonomické subjekty volí přeměny většinou z transakčních důvodů, přidruženým motivem je pak hledisko řízení rizik.

 • Focus

  Autorské dílo
  a práva vlastníka stavby

  Práva vlastníka stavby na straně jedné a práva autora architektonického díla na straně druhé se v praxi často dostávají do vzájemného střetu, zejména v případě, kdy je nutné stavbu, která je vyjádřením architektonického díla, změnit či případně zdemolovat. Vyvstávají tak nové právní situace, které je nezbytné řešit.

Achour & Partners

Kariéra

Hledáme opravdové talenty

Nabízíme talentovaným právníkům příležitost podílet se na významných transakcích. Číst více

O nás

Hledáme pragmatická řešení

Poskytujeme právní služby jak českým, tak nadnárodním společnostem ze všech oblastí průmyslu a obchodu. Mezi naše klienty se řadí jak velké mezinárodní korporace, tak střední a menší podnikatelské subjekty, veřejný sektor a soukromí investoři.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies