• Focus

  Autorské dílo
  a práva vlastníka stavby

  Práva vlastníka stavby na straně jedné a práva autora architektonického díla na straně druhé se v praxi často dostávají do vzájemného střetu, zejména v případě, kdy je nutné stavbu, která je vyjádřením architektonického díla, změnit či případně zdemolovat. Vyvstávají tak nové právní situace, které je nezbytné řešit.

 • Focus

  Transakční praxe: Právo zásahu
  (step-in right) v českém právu

  Právo step-in right není v právním řádu České republiky definováno a upraveno jako samostatný právní institut. Jedná se o právo financujícího subjektu (banky) vstoupit do postavení projektové společnosti (založené investorem jako special purpose vehicle) jako poskytovatele služeb (např. zajišťování výstavby), a to formou (i dočasného) řízení poskytování služeb místo projektové společnosti nebo zavedením změn managementu a kontroly nad projektovou společností.

 • Focus

  Náhrada za vyvlastnění:
  Aktuální praxe a trendy

  V odborné veřejnosti jsou nyní diskutovány přesahy rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 1291/2020, ze dne 28. 6. 2021, jímž byla judikována možnost zahrnutí budoucího zhodnocení pozemku změnou územně plánovací dokumentace (územního plánu) jako faktoru navýšení obvyklé ceny ve znaleckém posudku pro účely vyvlastnění.

 • Focus

  Koncese podle českého práva:
  Právní úprava koncesí

  Čím méně bude čerpáno finančních prostředků z fondů Evropské unie, tím větší bude tlak, aby se ustupovalo od přímých dotací k systému záruk a půjček a k využití soukromého partnera formou PPP (Public Private Partnership) projektů (zejména uzavřením koncesní smlouvy). Tyto projekty jsou typické pro vybudování a užívání dopravní infrastruktury. V nedávné době například došlo k uzavření koncesní smlouvy na výstavbu 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem.

 • Focus

  Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal):
  Právní povaha, hlavní cíle a strategie

  Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) ve formě sdělení Komise Evropské unie (jako nová základní strategie Evropské unie) má Evropskou unii transformovat na moderní a konkurenceschopnou ekonomiku, jež účinně využívá zdroje a kde se do roku 2050 dosáhne nulových čistých emisí skleníkových plynů. V sérii příspěvků v rámci sekce FOCUS se chceme tématu Green Deal věnovat zejména z právního pohledu.

 • Focus

  Tzv. jiný důležitý zájem při nakládání
  s majetkem hlavního města Prahy

  Hlavní město Praha může nakládat s majetkem i méně výhodněji, je-li taková dispozice obhajitelná důvody hodnými zvláštního zřetele a může upřednostnit rovněž další důležité zájmy. Tento postup však musí být zdůvodněn.

 • Focus

  Prohlášení a ujištění
  v akvizičních transakcích

  Prohlášení a ujištění jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů v transakcích, ať již akvizičních či zajišťovacích. Přesto právní povaha prohlášení a ujištění není zcela jednoznačná.

 • Focus

  Veřejná podpora

  Nedovolená veřejná podpora je aktuálním tématem, které se týká nejen státu, měst a obcí, ale v konečném důsledku i soukromých investorů. Nedovolená veřejná podpora může představovat významné riziko při nakládání s majetkem státu, měst a obcí a každá transakce těchto subjektů by měla být poměřována i pohledem práva veřejné podpory.

Achour & Partners

Kariéra

Hledáme opravdové talenty

Nabízíme talentovaným právníkům příležitost podílet se na významných transakcích. Číst více

O nás

Hledáme pragmatická řešení

Poskytujeme právní služby jak českým, tak nadnárodním společnostem ze všech oblastí průmyslu a obchodu. Mezi naše klienty se řadí jak velké mezinárodní korporace, tak střední a menší podnikatelské subjekty, veřejný sektor a soukromí investoři.