Výpis článků

Existence smluvního závazku mandatáře postupovat při zařizování záležitosti mandanta s odbornou péčí nemohla vyloučit aplikaci zakotvující prevenční povinnost v obchodních závazkových vztazích, v takových případech, v nichž pochybení mandatáře bylo (muselo být) mandantovi zjevné

Nejvyšší soud České republiky v rozsudku sp. zn. 23 Cdo 1061/2021, ze dne 12. 4. 2022 řešil vztah mezi limity odborné péče mandatáře a prevenční povinností. Podle názoru Nejvyššího soudu obecný požadavek, aby mandant podroboval správnost výstupů z činnosti mandatáře při zařizování sjednané obchodní záležitosti kontrolní činnosti, se neslučuje se smyslem a účelem mandátní smlouvy. Mandant svěřuje zařízení své záležitosti profesionálovi za […]

Nejvyšší soud: V případě neoprávněného vyloučení uchazeče o veřejnou zakázku ze zadávacího řízení může být zadavatel odpovědný za újmu vzniklou uchazeči v podobě ušlého zisku

Nejvyšší soud České republiky („Nejvyšší soud“) se v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 1417/2020, ze dne 21. 4. 2022 věnoval případu, kdy se žalobkyně (uchazečka o veřejnou zakázku) domáhala zaplacení částky ve výši 21 675 000 Kč s příslušenstvím jako náhrady škody (ve formě ušlého zisku) za neoprávněné vyloučení ze zadávacího řízení. Podle skutkových zjištění soudu prvního stupně žalovaná vyhlásila nadlimitní veřejnou zakázku […]

Korporátní akvizice: Vláda České republiky schválila návrh zákona, kterým se, mimo jiné, mění § 14 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

Dne 8. června 2020 Vláda České republiky schválila návrh zákona, kterým se, mimo jiné, mění § 14 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění („ZZVZ“), kdy do § 14 odst. 1 ZZVZ by měla být doplněna věta „Pro účely věty první se za pořízení věci nepovažuje pořízení cenného papíru nebo jiného investičního nástroje12), obchodního […]

Adriana Kolková

Adriana Kolková

Adriana Kolková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Před zahájením spolupráce s Achour & Partners dlouhodobě spolupracovala se Škoda Auto a. s., kde absolvovala stáž zaměřenou na občanské a obchodní právo v sektoru automotive a rovněž na právo duševního vlastnictví. Adriana získala rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva duševního vlastnictví, včetně mezinárodní ochrany práv duševního vlastnictví. Adriana se specializuje na právo […]

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že veřejní zadavatelé jsou pod sankcí neúčinnosti povinni uvádět u rámcových dohod maximální množství či maximální hodnotu dodávaného plnění

Soudní dvůr Evropské unie („SDEU“) se v rozhodnutí C-23/20 ze dne 17. 6. 2021, Simonsen & Weel A/S v. Region Nordjylland og Region Syddanmark („Rozhodnutí“), vypořádal s několika předběžnými otázkami v oblasti veřejných zakázek předložených mu ze strany dánských soudů. Nejdůležitějším závěrem, který SDEU v Rozhodnutí učinil, byl ten, že v oznámení o zahájení zadávacího řízení musí být uvedeno nejen předpokládané množství či předpokládaná […]

Ostatní

Právní poradenství významnému sektorovému zadavateli v souvislosti s veřejnou zakázkou na nákup kolejových vozidel v hodnotě 3,5 mld. Kč. Kompletní administrace nadlimitních veřejných zakázek pro významného veřejného zadavatele v oblasti meteorologie. Právní zastupování významné městské části v Praze v souvislosti s revizí zadávacích řízení vztahujících se k veřejné zakázce výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb v hodnotě 1,2 mld. […]

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Právní poradenství pro Technickou správu komunikací hlavního města Prahy v souvislosti s veřejnou zakázkou Centrální informační systém zón placeného státní v hlavním městě Praze.

Ministerstvo financí České republiky

Právní poradenství pro Ministerstvo financí České republiky v souvislosti s programem Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady a jeho posouzení z hlediska práva veřejné podpory.

Czech Tourism

Kompletní administrace veřejné zakázky pro Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism – zadávací řízení na pronájem reklamních ploch v rámci výstavy EXPO 2015 v Milánu. §  Kompletní administrace veřejné zakázky pro Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism – zadávací řízení na nákup vysílacího času v jednotlivých televizích v České republice a na Slovensku pro odvysílání reklamních sdělení. §  Kompletní administrace veřejné zakázky […]

Gabriel Achour

Gabriel Achour

Gabriel Achour absolvoval praxi u americké advokátní kanceláře Altheimer & Gray a posléze působil jako vedoucí advokát přední české advokátní kanceláře Glatzová & Co. Gabriel Achour se specializuje na fúze a akvizice, nemovitostní projekty včetně infrastrukturních projektů, projektové financování a výstavbu dopravních staveb. Gabriel Achour získal rozsáhlé odborné zkušenosti v mezinárodních transakcích a působil jako právní poradce v celé řadě významných transakcích […]

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies